Sectoren in beeld

Sectoroverstijgende ontwikkeling

Door een steeds maar toenemende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt kan iedereen niet langer dezelfde zorg krijgen als vroeger. De druk op de zorg leidt tot gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid. Om de zorg in toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, moet gezondheid
centraal worden gesteld in al het overheidsbeleid en in de zorginkoop. Dit speelt in alle sectoren. In de onderstaande paragrafen gaan we hier per sector dieper op in en bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen en de rol van de NZa hierin.

Palliatieve zorg

Voor een waardevolle laatste levensfase is het belangrijk dat patiƫnten en hun naasten tijdig en continu in gesprek zijn over de wensen en grenzen van zorg. Zorgprofessionals geven aan dat voldoende tijd voor goede gesprekken op dit moment ontbreekt. Ook sluit de bekostiging hier onvoldoende op aan. Dit komt onder meer doordat behandelen loont, terwijl dat in de palliatieve fase de kwaliteit van leven zelden ondersteunt en soms zelfs schaadt. We willen daarom proactieve zorgplanning stimuleren via de bekostiging met een prestatie per 2025.

In het kort

  • We vinden het belangrijk dat mensen in de kwetsbare laatste fase van hun leven afscheid kunnen nemen van hun naasten en het leven op een manier die bij hen past, zonder onnodige zorg.
  • Op dit moment loont het financieel niet om transmurale samenwerkingsafspraken te maken doordat de mogelijkheden voor het bekostigen van samenwerking beperkt en complex zijn.
  • We gaan werken aan alternatieve vormen van bekostiging in palliatieve zorg, die transmurale samenwerking stimuleren en de productieprikkel remmen.

Bekostiging van palliatieve zorg

De palliatieve patiƫnt is sterk gebaat bij goede samenwerking tussen zorgaanbieders omdat hij vaak met een veelvoud aan zorgverleners te maken heeft. Als we niets veranderen, blijft de palliatieve zorg gesegmenteerd en niet passend georganiseerd. Bovendien is de kwaliteit veelal niet zoals het
Kwaliteitskader Palliatieve zorg voorschrijft.

Met de inzet van coalitiemiddelen is een grote stimulans ontstaan om de palliatieve zorg meer passend te organiseren en bekostigen. We merken een duidelijke interesse om zowel de organisatie als de bekostiging van de palliatieve zorg te vernieuwen. De mogelijkheden voor het bekostigen van
samenwerking zijn beperkt en complex doordat de bekostiging sectoraal is ingericht en iedere zorgsoort zijn eigen regels en prestaties kent. Hierdoor loont het op dit moment financieel niet om transmurale samenwerkingsafspraken te maken, maar kost het wel veel tijd.

We gaan werken aan alternatieve vormen van bekostiging in de palliatieve zorg, die transmurale samenwerking stimuleren en de productieprikkel
remmen.

We gaan daarom werken aan alternatieve vormen van bekostiging in de palliatieve zorg, die transmurale samenwerking stimuleren en de productieprikkel remmen. Bijvoorbeeld door zorgverleners mee te laten delen in de besparingen die gerealiseerd worden als gevolg van goede samenwerking. Of door zorgaanbieders integraal vooraf te bekostigen voor een zorgvraag, in plaats van alle losse onderdelen van het zorgaanbod te bekostigen zoals bij bundelbekostiging. Hierdoor kan de zorg naar eigen inzicht en beste kwaliteit worden vormgegeven zonder dat het wel of niet leveren van bepaalde zorg leidt tot (ongewenste) prikkels.

Lees ook