Persoonsgegevens die u opgeeft op NZa.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op NZa.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens NZa.nl gebruikt en waarvoor.

NZa.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt nza.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Bewaren persoonsgegevens

NZa.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).