Publieksversie jaarverslag 2022 online

NZa-bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg

In 2022 stond de transitie naar passende zorg om de zorg toekomstbestendig te houden centraal bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een complex vraagstuk nu de zorgvraag harder stijgt dan het zorgaanbod. In de publieksversie van het jaarverslag 2022 die de NZa vandaag presenteert, geven we inzicht in projecten en activiteiten waarmee we in 2022 hebben bijgedragen aan toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. We lichten in het jaarverslag een aantal activiteiten en projecten uit die kenmerkend zijn voor 2022. 

Beeld: ©NZa

Van en met elkaar leren

We staan met z’n allen aan de lat voor de maatschappelijke opgave om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Samenwerken is essentieel. Dat is onze boodschap aan het veld. Maar voor de overheid geldt hetzelfde. Karina Raaijmakers, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur bij de NZa: “Sturen op samenwerken betekent voor de NZa dat we op zoek zijn naar nieuwe vormen van (domeinoverstijgende) regulering, toezicht en samenwerking met onze omgeving. We moeten een brug slaan tussen onze ambtelijke systeemwereld, de dagelijkse praktijk op de werkvloer en de belevingswereld van zorgverleners, patiënten en premiebetalers. Onderling zijn de verschillen soms groot. Maar met passende zorg als verbindende ambitie zie ik dat juist als kracht. We kunnen zowel van, als met elkaar leren. In 2022 heeft dat tot mooie uitkomsten geleid.”  Zie het artikel 'We kunnen zowel van, als met elkaar leren'.

Samenwerken aan oplossingen voor regionale knelpunten

In het in 2022 gesloten integraal zorgakkoord (IZA) hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars onder meer afspraken gemaakt voor een duurzaam regionaal zorgaanbod. Daarmee moeten knelpunten worden opgelost en kunnen verzekeraars gerichter inkopen om de vraag en het aanbod in hun kernregio’s bij elkaar te brengen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt deze regionale samenwerking door regioanalyses te maken en de verbinding te leggen met bestaande coalities. Zie het artikel 'Samenwerken aan oplossingen voor regionale knelpunten'.

Nieuwe bekostiging draagt bij aan passende zorg in de wijkverpleging

Samen met wijkverpleegkundigen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe bekostiging met prestaties voor langere tijd voor de sector ontwikkeld. In 2022 verscheen het onderzoeksrapport van een tweede pilot met de cliëntprofielen. Bij de nieuwe vorm van bekostiging in de wijkverpleging is het registreren van cliëntprofielen vanaf 2025 verplicht. De profielen zijn ontwikkeld in samenwerking met veldpartijen en met inzet door wijkverpleegkundigen. De cliëntprofielen zijn ondersteunend aan het verpleegkundig proces en  geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken. Dit inzicht stimuleert maatwerk in de contracten met zorgverzekeraars. Daarnaast draagt het bij aan het voorkomen van zorg, het versterken van innovatie en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid. Zie het artikel 'Nieuwe bekostiging draagt bij aan passende zorg in de wijkverpleging'.

Duidelijkheid en toegankelijkheid voor burgers waarborgen door goede contractering

Het jaar 2022 kenmerkte zich door een uitzonderlijke situatie op het gebied van contractering. Door late indexatie voor de zorgkosten, explosief gestegen energiekosten en het ontbreken van een goed inzicht in de zorgvraag door de coronapandemie, waren veel contracten de afgelopen overstapperiode pas na 1 januari 2023 rond. Een onwenselijke situatie. Burgers hebben recht op duidelijkheid over contractafspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij het kiezen van een (aanvullende) verzekering is het belangrijk dat zij aan de start van het overstapseizoen weten waar ze aan toe zijn. Als NZa creëren we met bekostiging de randvoorwaarden voor de contractonderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ons toezicht is gericht op het signaleren en oplossen van problemen die burgers kunnen hebben op het gebied van toegankelijkheid van zorg en duidelijkheid over de vergoeding ervan. De NZa doet er, binnen de mogelijkheden die wij hebben, alles aan om contractering goed te laten verlopen zodat verzekerden weten waar ze aan toe zijn. Lees hier meer over in het artikel in het jaarverslag ‘Duidelijkheid en toegankelijkheid voor burgers waarborgen door goede contractering’.