Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Registratie patiëntengroepen medisch-specialistische revalidatiezorg

We hebben onze regelgeving voor 2021 onlangs geüpdatet. Om te komen tot meer transparantie en meer inhoudelijke onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars binnen de medisch-specialistische revalidatie zorg (msrz) hebben wij samen met Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland de patiëntengroepen ontwikkeld. De patiëntengroepen moeten per 1 januari 2021 verplicht geregistreerd worden. Lees hier meer over op onze pagina Registratie patiëntengroepen medisch-specialistische revalidatiezorg.

Meer over de andere wijzigingen leest u in ons nieuwsbericht Zorg op afstand krijgt structurele plek binnen de medisch-specialistische zorg.

Update: Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

Het is belangrijk dat de reguliere ziekenhuiszorg na de uitbraak van het coronavirus wordt opgeschaald. Hieronder verstaan wij de zorg die normaliter in universitair medische centra, ziekenhuizen en klinieken wordt geboden. Dit vergt dat zorgprofessionals de komende tijd zoeken naar een evenwicht tussen zorgcapaciteit voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en zorgcapaciteit voor mensen die reguliere ziekenhuiszorg nodig hebben. Het opschalen van reguliere ziekenhuiszorg zal daarom in verschillende fases verlopen. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terecht kunnen.

Lees hier meer over in ons document Urgentielijst medisch-specialistische zorg.

Update 1 juli 2020: Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus

De Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kan belemmeren. Aangezien veilige zorg aan patiënten voorop staat, vinden wij dat onze regelgeving hierin niet belemmerend moet zijn. Om deze reden zijn tijdelijk de onderstaande voorschriften versoepeld/vervallen. De laatste updates vindt u hieronder dik gedrukt.

 • Zorgactiviteitentabel (bijlage 3, NR) (update 4 juni 2020)
  De zorgactiviteit voor een consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (190068) mag u registreren indien het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Artikel 24, lid 1, NR
  U mag een polikliniekbezoek (190007; 190008; 190013; 190060) registreren als het consult in de thuissituatie plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 2 & artikel 29, lid 3 sub c, NR
  Een eerste polikliniekbezoek (190007; 190060; 234003) mag u registreren als een eerste consult met de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 15, NR
  Een consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Ook mag u de 190067 registeren indien het consult plaatsvindt tussen patiënt en beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert die geen onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. Hierbij geldt als voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar in kwestie werkt onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team palliatieve zorg. Klik hier en hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 16, NR
  Een multidisciplinair consult (190010) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 25 t/m 29 & artikel 29, lid 3 sub k, NR
  De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 39 & lid 40
  De zorgactiviteiten voor behandelsessie FIT (193140) en PEP (193141) in het kader van hartrevalidatie mag u registreren als de start- en/of eindsessie op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • artikel 24 lid 54 (update 29 mei 2020)
  De zorgactiviteiten voor ‘post-transplantatietraject’ na stamceltransplantatie (192079, 192080, 192087 en 192098) mag u registreren indien de nazorg op afstand geleverd wordt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 79
  Een intake face-to-face contact – medische psychologie (194162) mag u registreren als de intake op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 

 • Artikel 28, lid 2 sub g & h, NR
  Een voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) en  standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 29 lid 3 sub c (update 1 juli)
  De voorwaarde ‘inclusief een uitgebreid onderzoek’ bij een consult kaakchirurgie (234003) geldt niet indien er sprake is van een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag. Klik hier voor meer informatie.

Besluit heeft terugwerkende kracht
De buitenwerkingstelling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 in werking en geldt tot nader order, dat wil zeggen tot het moment dat we op de voorgeschreven wijze bekendmaken dat we de buitenwerkingstelling weer opheffen. Hierbij houden we rekening met de landelijke adviezen en voorschriften vanuit overheid en RIVM. Ook nemen we een overgangstermijn van een week in acht.

Voor wie geldt de maatregel?

Deze coulancemaatregel geldt voor de gehele medisch-specialistische zorg. Audiologische zorg, (geriatrische) revalidatiezorg, complex chronisch longfalen en kaakchirurgie horen hier ook bij. 

De NZa zal deze beslissing nog vastleggen in een formeel besluit. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars mogen, vooruitlopend op de publicatie en formele inwerkingtreding van dit besluit, reeds handelen conform de inhoud van bovenstaande mededeling.

Meer informatie
Bekijk ook het overzicht van algemene en specifieke vragen rondom het coronavirus en onze regels

Overige actuele ontwikkelingen msz

Nieuw aanvragenportaal: activeer uw account
Het aanvragenportaal van de NZa is vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u subsidies (beschikbaarheidbijdragen) aanvragen voor medische vervolgopleidingen en voor zorgfuncties.

Aanleveren van wachttijden 
Aanbieders van de medisch-specialistische zorg publiceren maandelijks wachttijden op hun website, zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn. Vanaf 1 augustus 2018 is het verplicht om deze wachttijden te publiceren via een vast format. Dat format moet voldoen aan de eisen die we hebben opgesteld in de Regeling wachttijd en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg . Via dit aanmeldformulier geeft u door via welke url het document op uw website te vinden is. In ons stappenplan omschrijven we hoe het aanmeldproces loopt en hoe u het wachttijdenbestand opstelt en publiceert. Ook vindt u in het stappenplan een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen en hoe u deze op kunt lossen.U kunt ook onze veelgestelde vragen of onze twee videohandleidingen raadplegen.

Advies bekostiging msz

De komende jaren wijzigen we zo min mogelijk aan de regels voor de medisch-specialistische zorg. Samen met de sector kijken we nu vooral naar de bekostiging op de lange termijn en hoe we de juiste prikkels kunnen inzetten om kwaliteit van zorg te belonen, de zorg rond de patiënt beter te organiseren en meer te doen met preventie en e-health. Meer informatie leest u in ons advies over de bekostiging van de msz: ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ .

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de medisch-specialistische zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …