Paramedische zorg

De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Podotherapie

Daarnaast vindt u op de pagina met veelgestelde vragen meer informatie over de gecombineerde leefstijlinterventie. Die kunnen onder andere diëtisten, leefstijldeskundigen en fysiotherapeuten aanbieden.

Actuele ontwikkelingen

NZa stimuleert en evalueert bekostigingsexperimenten paramedische zorg

Aanbieders en verzekeraars van paramedische zorg kunnen op verschillende manieren experimenteren met de bekostiging van paramedische zorg. Voor de paramedische zorg is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenoemde facultatieve prestatie, waarmee zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen maken over een vrij in te vullen prestatie. Tot op heden maken alleen fysiotherapeuten gebruik van deze vrij in te vullen prestatie. Ook is er de algemene prestatie ‘zitting’ die ruimte biedt voor innovaties in de paramedische zorg. Daarnaast is het nog mogelijk om een experiment te starten via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

De komende tijd gaan we het gebruik van experimenteer-mogelijkheden stimuleren. Ook gaan we de resultaten van lopende experimenten evalueren in de paramedische zorg. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Beleidsregel facultatieve prestatie
Informatiekaart kleinschalige experimenten
Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

Start besprekingen regels paramedische zorg 2021
In oktober gaan we weer van start om wijzigingsvoorstellen voor de regelgeving te bespreken met de brancheorganisaties. Heeft u een voorstel voor een wijziging in de regels voor de paramedische zorg, zodat deze beter aansluiten op de praktijk? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw brancheorganisatie.

2020
Belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2020 zijn:

Meekijkconsult
Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise in te roepen van andere (meer gespecialiseerde) zorgverleners. Voor deze prestatie geldt een contractvereiste met de zorgverzekeraar.

Onderlinge dienstverlening
De andere zorgverlener kan het meekijkconsult in rekening brengen via de prestatie onderlinge dienstverlening. De zorgverlener in de eerste lijn en de andere zorgverlener maken hiervoor een (vrij onderhandelbare) prijsafspraak.

Logopedie: behandeling afasiepatiënten
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor de zorg door logopedisten aan afasiepatiënten. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Bekken- en geriatrie oefentherapie
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor bekkenoefentherapie en geriatrie oefentherapie. Dit  maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Overige geneeskundige zorg 
Per 2020 kunnen zorgaanbieders de tijd en de reiskosten voor diabetische voetzorg bij patiënten thuis apart in rekening brengen. Dit kan via een toeslag. Voorwaarde voor deze toeslag is dat de patiënt vanwege zijn gezondheid niet naar de praktijk kan komen. 
Tot en met  31 december 2019 moeten de tijd en reiskosten nog betaald worden uit het tarief voor de reguliere zorg. 

2019
De belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2019 zijn:  

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Per 2019 is de GLI opgenomen in het basispakket. Zie voor meer informatie onze pagina Veelgestelde vragen Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Logopedie en ergotherapie 
De prestatie instructie/overleg met ouders of verzorgers is opengesteld voor volwassenen, ongeacht de aandoening. 

Logopedie 
Voor patiënten met de ziekte van Parkinson kan een lange zitting logopedie geleverd en gedeclareerd worden, ongeacht het aantal jaren na diagnosestelling. 

Diëtetiek

  • De prestatie ‘individuele zitting’ is verduidelijkt.  
  • De prestaties ‘telefonische zitting’ en ‘individueel dieetvoorschrift’ zijn toegevoegd. 
  • Indirect patiëntgebonden tijd is niet meer direct declarabel. Uitzondering is tijd verbonden met het opstellen van het dieetvoorschrift. 

Nieuwsbrief paramedische zorg 

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de paramedische zorg. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!

Wat doet de NZa?

Zorgverzekeraars kopen paramedische zorg in voor hun verzekerden. In contracten met de zorgaanbieders leggen zij afspraken vast over het aantal en soort behandelingen, de tarieven en de kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels. Lees meer over onze rol.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.