Acute zorg

In de acute zorgketen werken zorgaanbieders in de ambulancezorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, kortdurende zorg, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg samen. Om patiënten die dat nodig hebben, 24 uur per dag, 7 dagen in de week acute zorg te kunnen bieden. 

Lees meer over de stand van zaken in de acute zorg in onze meest recente monitor acute zorg.

NZa moet regels ambulancezorg aanpassen: meer informatie volgt

Op 11 juli 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan over niet-spoedeisend (planbaar) ambulancevervoer. Hierbij gaat het om intra- en interklinisch vervoer. Dit is het vervoer tussen 2 verschillende locaties van dezelfde instelling en het vervoer tussen 2 verschillende instellingen. De NZa moet naar aanleiding van deze uitspraak van het CBb de regels voor regionale ambulancevoorzieningen aanpassen. 
Op dit moment werken we hard aan een plan om gevolg te geven aan de uitspraak van het CBb. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de wijzigingen in onze regels kunt u dat hier en in onze nieuwsbrief voor de medisch-specialistische zorg terugvinden. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief medisch-specialistische zorg.

Meldingen over acute zorg bij de NZa

Vanaf 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Voor meer informatie, ga naar het meldformulier (knelpunten) beschikbaarheid acute zorg.

Toegankelijkheid acute zorg

Om de acute zorg toegankelijk te houden is voldoende zicht nodig op beschikbare plekken voor een goede door- en uitstroom van patiënten. Zorgverzekeraars proberen zicht te houden op de acute zorgvraag en zorgaanbod – bijvoorbeeld via regiobeelden. In de praktijk is dit lastig omdat zij niet altijd over voldoende informatie en data beschikken. Hiervoor is samenwerking in de keten nodig, tussen zorgaanbieders onderling, maar ook in de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over welke data beschikbaar en nodig is.

Een belangrijke les uit de coronacrisis is dat regionale en landelijke monitoring van bijvoorbeeld productie en wachttijden in combinatie met kwalitatieve (klant-)signalen essentieel is voor inzicht in toegankelijkheid. De NZa helpt hieraan mee. Lees voor meer informatie het kwalitatieve onderzoek naar de toegankelijkheid en de zorgplicht van zorgverzekeraars.

Onderzoek naar patiëntstromen op de seh en hap 

Het is druk in de spoedeisende zorg. 1 op de 6 Nederlanders bezoekt volgens Nivel
minstens 1 keer per jaar een huisartsenpost (hap). De spoedeisende hulp (seh) krijgt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen mensen over de vloer. De NZa liet in 2022 een verdiepend onderzoek uitvoeren naar patiëntstromen naar de hap en seh en de stappen die patiënten doorlopen op weg daar naartoe. Hebben ze bijvoorbeeld een poging gedaan de eigen huisarts te raadplegen of een andere zorgverlener en hebben ze online naar informatie gezocht? Het doel is om aan de hand van patiëntervaringen meer inzicht te krijgen in patiëntgroepen van wie voorafgaand aan hun bezoek aan de seh of hap al duidelijk was dat dit niet de beste ingang van zorg is. 

In januari 2023 bespreekt de NZa de eerste resultaten van het onderzoek met de deelnemende seh’s en hap’s. Op basis van deze besprekingen, willen we samen met het zorgveld de vervolgaanpak bepalen om de instroom van patiënten te verbeteren. 

Advies passende acute zorg

In 2020 brachten de NZa en Zorginstituut Nederland het Advies passende zorg uit. Het doel van dit advies is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Op basis van deze uitgangspunten, hebben we recent een advies over passende acute zorg gepubliceerd. 

Lees voor meer informatie onze brief aan de minister van VWS met onze visie op de acute zorg

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? In onze wegwijzers innovatie en preventie leest u meer over de mogelijkheden.