Acute zorg

In de acute zorgketen werken zorgaanbieders in de ambulancezorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, kortdurende zorg, langdurige zorg en ggz samen. Om patiënten die dat nodig hebben, 24 uur per dag, 7 dagen in de week acute zorg te kunnen bieden. 

Lees meer over de stand van zaken in de acute zorg in onze meest recente monitor acute zorg.

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.

Meldingen over acute zorg bij de NZa

Vanaf 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Voor meer informatie, ga naar het meldformulier (knelpunten) beschikbaarheid acute zorg.

Toegankelijkheid acute zorg

Om de acute zorg toegankelijk te houden is voldoende zicht nodig op beschikbare plekken voor een goede door- en uitstroom van patiënten. Zorgverzekeraars proberen zicht te houden op de acute zorgvraag en zorgaanbod – bijvoorbeeld via regiobeelden. In de praktijk is dit lastig omdat zij niet altijd over voldoende informatie en data beschikken. Hiervoor is samenwerking in de keten nodig, tussen zorgaanbieders onderling, maar ook in de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over welke data beschikbaar en nodig is. Een belangrijke les uit de coronacrisis is dat regionale en landelijke monitoring van bijvoorbeeld productie en wachttijden in combinatie met kwalitatieve (klant-)signalen essentieel is voor inzicht in toegankelijkheid. De NZa helpt hieraan mee. Lees voor meer informatie het kwalitatieve onderzoek naar de toegankelijkheid en de zorgplicht van zorgverzekeraars.

Advies passende acute zorg

In 2020 brachten de NZa en Zorginstituut Nederland het Advies passende zorg uit. Het doel van dit advies is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Op basis van deze uitgangspunten, hebben we recent een advies over passende acute zorg gepubliceerd. 

Voor meer informatie lees onze brief aan de minister van VWS met onze visie op de acute zorg

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg of in de msz en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 en in de Wegwijzer innovatie en preventie in de medisch-specialistische zorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.