Huisartsenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost en onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (TB/REG-23617-03).

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.

Correctie opslaggebieden 2019-2021

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 voert de NZa met terugwerkende kracht een correctie door op de opslaggebieden voor huisartsenzorg. De reden hiervan is dat de verruiming van de postcodelijst vanaf 2019 gebaseerd was op het aantal inwoners binnen een postcodegebied. Deze berekening leidde in totaal niet tot een opslag voor 1.500.000 verzekerden zoals afgesproken was in het toen geldende hoofdlijnenakkoord. Dit hebben wij per 2022 gecorrigeerd door middel van een verruiming van de postcodelijst. Met deze postcodelijst werd nog niet gecorrigeerd voor de jaren 2019 tot en met 2021. Dit corrigeren we nu met een prestatie van 12 keer de kwartaalopslag met een maximumtarief van 70,68 (definitief niveau 2022).

Met deze correctie kunnen huisartsen met patiënten woonachtig in de betreffende postcodes alsnog de gemiste gelden over de jaren 2019 tot en met 2021 in rekening brengen. De prestatie gaat in per 1 juli 2023, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de tijd hebben om de systemen en contracten aan te passen op deze nieuwe prestatie en postcodelijst. De NZa koos voor deze wijze van corrigeren in overleg met de LHV, VPH, InEen, ZN, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Achterstandsfondsen.

De regels rondom deze correctie vindt u terug op de pagina Registreren en declareren

Het inschrijftarief en toeslag voor opslaggebieden losgekoppeld

Er is een verschil in de registratie van adressen van patiënten bij huisartspraktijken en zorgverzekeraars. Zo registreert de zorgverzekeraar op basis van adressen die bekend zijn bij de gemeente en huisartspraktijken op basis van het woonadres van de patiënt. 

Er is geconstateerd dat wanneer de patiënt in een opslaggebied woont, het inschrijftarief juridisch gezien niet zonder opslag gedeclareerd en betaald mag worden. Dit is niet in lijn met hoe de NZa de beleidsregel bedoelde. Ook is hier niet naar gehandeld door aanbieders, verzekeraars en de NZa. Het inschrijftarief zonder opslag moet altijd gedeclareerd kunnen worden. 

Daarom wordt het inschrijftarief en de toeslag voor opslaggebieden per 2023 losgekoppeld. Van 8 prestaties gaan we hiermee terug naar 5 prestaties. Namelijk 4 gedifferentieerde inschrijftarieven en 1 opslag tarief. 

Herijking postcodelijst opslaggebieden

Eens per 4 jaar wordt de postcodelijst herijkt, dat is nu gebeurd voor 2023. Dit is gebeurd via een door de NZa uitgevoerd onderzoek aan de hand van CBS-gegevens op postcode niveau. Er vindt een verschuiving plaats waarbij er postcodes aan de lijst worden toegevoegd en postcodes afvallen. Dit heeft consequenties voor de hoogte van de opslag die u ontvangt per 2023. Levert dit problemen op in uw praktijkvoering? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Indien u hier samen niet uit komt, kunt u een onderbouwd verzoek bij de NZa indienen.

Aanvullende regels coronavirus geschrapt

Het pakket aan maatregelen als gevolg van het coronavirus (vanaf 1 maart 2020) was tijdelijk. De NZa schrapt deze aanvullende regels per 2023. In andere zorgsectoren gelden er ook  geen aanvullende regels meer. Bij een eventuele opleving wordt dit, in samenhang met de andere sectoren, landelijk bekeken in afstemming met het ministerie van VWS. Hier zijn op voorhand geen vaste criteria voor opgesteld.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Wilt u op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de huisartsenzorg? Meld u dan nu aan voor de NZa-nieuwsbrief voor de huisartsenzorg. Bekijk ook het overzicht met onze andere nieuwsbrieven

Ik zoek naar …