Huisartsenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost en onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (TB/REG-22622-03).

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.

Regels huisartsenzorg 2023

Onze regels voor de huisartsenzorg voor 2023 zijn bekend. Bekijk de regels op de pagina Registreren en declareren

Het inschrijftarief en toeslag voor opslaggebieden losgekoppeld

Er is een verschil in de registratie van adressen van patiënten bij huisartspraktijken en zorgverzekeraars. Zo registreert de zorgverzekeraar op basis van adressen die bekend zijn bij de gemeente en huisartspraktijken op basis van het woonadres van de patiënt. 

Er is geconstateerd dat wanneer de patiënt in een opslaggebied woont, het inschrijftarief juridisch gezien niet zonder opslag gedeclareerd en betaald mag worden. Dit is niet in lijn met hoe de NZa de beleidsregel bedoelde. Ook is hier niet naar gehandeld door aanbieders, verzekeraars en de NZa. Het inschrijftarief zonder opslag moet altijd gedeclareerd kunnen worden. 

Daarom wordt het inschrijftarief en de toeslag voor opslaggebieden per 2023 losgekoppeld. Van 8 prestaties gaan we hiermee terug naar 5 prestaties. Namelijk 4 gedifferentieerde inschrijftarieven en 1 opslag tarief. 

Herijking postcodelijst opslaggebieden

Eens per 4 jaar wordt de postcodelijst herijkt, dat is nu gebeurd voor 2023. Dit is gebeurd via een door de NZa uitgevoerd onderzoek aan de hand van CBS-gegevens op postcode niveau. Er vindt een verschuiving plaats waarbij er postcodes aan de lijst worden toegevoegd en postcodes afvallen. Dit heeft consequenties voor de hoogte van de opslag die u ontvangt per 2023. Levert dit problemen op in uw praktijkvoering? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Indien u hier samen niet uit komt, kunt u een onderbouwd verzoek bij de NZa indienen.

Aanvullende regels coronavirus geschrapt

Het pakket aan maatregelen als gevolg van het coronavirus (vanaf 1 maart 2020) was tijdelijk. De NZa schrapt deze aanvullende regels per 2023. In andere zorgsectoren gelden er ook  geen aanvullende regels meer. Bij een eventuele opleving wordt dit, in samenhang met de andere sectoren, landelijk bekeken in afstemming met het ministerie van VWS. Hier zijn op voorhand geen vaste criteria voor opgesteld.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Wilt u op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de huisartsenzorg? Meld u dan nu aan voor de NZa-nieuwsbrief voor de huisartsenzorg! Bekijk ook het overzicht van onze nieuwsbrieven tot nu toe.

Ik zoek naar …