Publieksjaarverslag 2023

Iedereen moet kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg als ze die nodig hebben. Om dit ook in de toekomst mogelijk te houden, moeten het zorgstelsel en de zorgsector zich voortdurend doorontwikkelen. De NZa speelde in 2023 opnieuw een centrale rol in het optimaliseren van dat stelsel met regulering van, toezicht op en advisering aan alle zorgpartijen. Zo werken we samen – met de landelijke politiek tot aan verzekeraars en aanbieders– aan de transitie naar toekomstbestendige, passende zorg.

Deze publieksversie van ons jaarverslag laat zien hoe we dit het afgelopen jaar gedaan hebben. Hoe we bijvoorbeeld hebben bijgedragen aan een goede uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Stuk voor stuk nieuwe zorgovereenkomsten die zich richten op de transformatie. En waaraan alle zorgpartijen hebben samengewerkt – ook wijzelf.

Beeld: ©JH
Geranne Engwirda, voorzitter Raad van Bestuur en Karina Raaijmakers, lid Raad van Bestuur

Krachten bundelen

Samenwerking tussen zorgpartijen is essentieel om alle mensen in Nederland structureel passende zorg te kunnen bieden. We juichen het toe als zorgverzekeraars en -aanbieders in gesprek blijven over hun koers naar dit doel, inclusief de bijbehorende financiële afspraken. Om dit gesprek te bevorderen, brachten we in 2023 bijvoorbeeld een informatiekaart ‘inspirerende contracten’ uit waarin we contractvoorbeelden uitlichten die wat ons betreft illustreren hoe zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen de handschoen op kunnen pakken. Daarnaast stelden we nieuwe richtlijnen op voor contractering, zodat mensen bij de keuze voor een zorgverzekeraar weten welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn.

We stimuleren niet alleen krachtenbundeling in het zorgveld, we nemen ook vaak deel aan die samenwerking. Daarbij onderbouwen we ons werk met data-analyses, op een transparante en verantwoorde manier. Zo analyseerden we in 2023 gegevens over de toegankelijkheid van de medisch-specialistische en geestelijke gezondheidszorg, inclusief de invloed van verzekeraars op die toegankelijkheid. De analyses in 2023 hebben in 2024 geleid tot twee aanwijzingen aan
zorgverzekeraars: een formele maatregel voor het niet nakomen van hun zorgplicht.

Met 485 fte werken we aan toegankelijke en betaalbare zorg, 25% van de medewerkers geeft de NZa op een schaal van 1 tot 10 een 9 of hoger op de vraag of ze de NZa als werkplek zouden aanbevelen aan anderen. 19 graden celcius is de maximale temperatuur bij ons op kantoor. 9 promovendi houden zich bezig met promotieonderzoek binnen de NZa. We behalen een positief € 90.000. Op een totaal budgettair kader van € 76,7 miljoen zijn personeel, automatisering en huisvesting de belangrijkste kostenposten.
Beeld: ©NZa

Altijd in dialoog

In alles wat we doen, staat het maatschappelijk belang voorop. Vanuit dit overkoepelende perspectief zetten we geregeld ontwikkelingen in gang die zorgaanbieders of  -verzekeraars misschien minder snel uit zichzelf zouden starten. Zoals in 2023 de invoering van cliëntprofielen, waardoor iedereen beter de knelpunten en het ontwikkelpotentieel in de wijkverpleging kan zien.

Voor deze branche startten we ook een LinkedIn-pagina om ervaringen, ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden uit te wisselen met wijkverpleegkundigen. Dit past binnen onze opdracht om de zorg te optimaliseren via een constante en zorgvuldige dialoog met het werkveld. Een opdracht die onze medewerkers met veel expertise en betrokkenheid oppakken.

Het Informatie- en Contactcentrum helpt 18.019 mensen met vragen,waarvan 14.809 zorgprofessionals en 3.210 patiënten/verzekerden. We ontvangen en beantwoorden 244 persvragen. We ontvangen17 Woo-verzoeken ontvangen.
Beeld: ©NZa

Klaar voor de toekomst

Dit jaarverslag toont onze inzet voor toekomstbestendige zorg voor iedereen. Dus ook voor het overbruggen van de zorgkloof en gezondheidsverschillen in Nederland – een onderwerp waarover we in 2023 uitgebreid schreven in onze ‘Stand van de zorg’. Het is fantastisch hoeveel zorgpartijen deze toewijding vorig jaar met ons deelden. En we hopen dat dit aantal blijft groeien. Zodat we samen sneller tot passende zorg komen en iedereen op de zorg kan blijven rekenen als die nodig is.

Geranne Engwirda en Karina Raaijmakers,
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Een greep uit 2023…

Jaarverslag 2023