Langdurige zorg

Hier vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg in natura stellen wij prestaties en maximumtarieven vast. Dit doen we niet voor zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget.

Daarnaast vindt u hier regelgeving over extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor deze zorg hebben wij prestaties en maximumtarieven vastgesteld.

Verder houden wij toezicht op zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders door te controleren of zij zich houden aan de wetten en regels.

Regels en tarieven 2024 bekend

De regels voor de langdurige zorg in 2024 zijn gepubliceerd. Een overzicht hiervan vindt u op onze pagina Registreren en declareren. In onze informatiekaart wijzigingen regelgeving langdurige zorg 2024 leest u de belangrijkste wijzigingen.

Regels en tarieven 2023 bekend

We hebben onze regels voor de langdurige zorg voor 2023 gepubliceerd. Een overzicht van deze regels vindt u op de pagina Registreren en declareren. De belangrijkste wijzigingen in de regels voor 2023 leest u in onze Informatiekaart wijzigingen regels langdurige zorg 2023.

Wegwijzer innovatie en preventie langdurige zorg

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Ervaringen met de integrale vergelijking

De afgelopen jaren heeft de NZa gewerkt aan een bekostigingsmodel voor de verpleeghuiszorg gebaseerd op een nieuw methodiek: de integrale vergelijking. Kern daarvan was dat we verpleeghuizen met elkaar vergelijken om tot een bekostiging te komen die past bij de specifieke omstandigheden van de aanbieder. Inmiddels staat in het coalitieakkoord het beleidsvoornemen om de integrale vergelijking niet in te voeren. Echter blijven verschillende onderdelen nuttig voor bijvoorbeeld kostenonderzoeken en tariefherijkingen. Denk aan de koppeling van kwaliteit aan tariefregulering, het delen van gegevens, de datakwaliteit en de administratieve lasten. In ons rapport leest u hierover meer.

In dit traject hebben we op verschillende manieren intensief samengewerkt met aanbieders en brancheorganisaties. Bijvoorbeeld door werkgroepen en rondetafelgesprekken. Deze samenwerking zetten we graag voort bij de uitwerking van passende (ouderen)zorg.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de langdurige zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.