Kortdurende zorg

Soms hebben mensen tijdelijk extra of andere zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeluk, na een operatie of om te revalideren. Kortdurende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Nieuwe prestaties overige geneeskundige zorg 2022

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de NZa een prestatiebeschrijving vastgesteld voor de medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang. Vanaf 2022 is de prestatiebeschrijving gesplitst in drie prestatiebeschrijvingen, één voor de rechterlijke machtiging en twee voor de inbewaringstelling. Deze nieuwe prestaties gelden zowel voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) als voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorgprofessionals is er zo geen verschil tussen Zvw- en Wlz-cliënten. 

Direct naar de regels overige geneeskundige zorg 2022

Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (gzsp)

Zorg aan huis of op locatie onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijke gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen: ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking.

Meer informatie leest u in onze quickscan Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020  en de Informatiekaart overheveling van gzsp naar de Zvw.

Regelgeving 2022 gepubliceerd

Onze regelgeving voor eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen voor 2022 is bekend. Bekijk deze regelgeving in ons documentenplatform.

Ook zijn onze regels voor de overige geneeskundige zorg voor 2022 gepubliceerd. Bekijk het overzicht van deze regelgeving.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Kostenonderzoek gzsp 2021

Binnen de gzsp zijn de tarieven van een aantal prestaties recentelijk niet herijkt. Het gaat dan om zorg die in een groep wordt geleverd en om zorg voor mensen met een sterke gedragsstoornis en lichte verstandelijke beperking (sglvg).

Wij vinden het belangrijk dat de tarieven aansluiten bij de praktijk. Daarom voeren wij in 2021 een kostenonderzoek uit. In februari en maart vragen wij bij een selectie van aanbieders gegevens op en zullen met die input de maximumtarieven voor 2022 vaststellen.  

Eerstelijnsverblijf (elv)

Tijdelijk medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor medisch-specialistische zorg, maar ook niet naar huis kunnen. Ook in de laatste levensfase is eerstelijnsverblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. In de kern gaat het om verblijf waarbij:

  • er geen noodzaak (meer) is voor medisch-specialistische zorg.
  • op korte termijn herstel te verwachten is en de patiënt weer naar huis kan.
  • de patiënt een levensverwachting heeft minder dan drie maanden.

Geriatrische revalidatiezorg (grz)

Zorg aan ouderen onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis of door een acute afname van zelfredzaamheid. 

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of ze zich houden aan de wetten en regels. 

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren digitale nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het archief.