Soms hebben mensen tijdelijk extra of andere zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeluk, na een operatie of om te revalideren. Kortdurende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk? Kijk op ons documentenplatform.

Eerstelijnsverblijf (elv)

Tijdelijk medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor medisch-specialistische zorg, maar ook niet naar huis kunnen. Ook in de laatste levensfase is eerstelijnsverblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. In de kern gaat het om verblijf waarbij:

  • er geen noodzaak (meer) is voor medisch-specialistische zorg.
  • op korte termijn herstel te verwachten is en de patiënt weer naar huis kan.
  • de patiënt een levensverwachting heeft minder dan drie maanden.

Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (gzsp)

Zorg aan huis of op locatie onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijke gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen: ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking.

Voor meer informatie, zie ook de informatiekaart ‘Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen per 2020 in de Zvw’.

Geriatrische revalidatiezorg (grz)

Zorg aan ouderen onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis of door een acute afname van zelfredzaamheid. 

Wegwijzer experimenten kortdurende zorg

De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor kortdurende zorg. Dat kan via een experiment of proeftuin. Lees de opties in de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren digitale nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het archief.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of ze zich houden aan de wetten en regels.