Kortdurende zorg

Soms hebben mensen tijdelijk extra of andere zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeluk, na een operatie of om te revalideren. Kortdurende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.

Regels 2023

Onze regels voor de kortdurende zorg voor 2023 zijn bekend. Bekijk de regels op de pagina Registreren en declareren.

Op weg naar nieuwe prestaties elv en Wlz crisiszorg vv

De prestaties en tarieven voor het eerstelijnsverblijf en Wlz-crisiszorg verpleging en verzorging zijn aan herijking toe. We starten daarom in 2022 met een registratieonderzoek en een zorginhoudelijk traject, samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten en de beroepsgroepen. Vanaf juli 2022 zullen 150 zorgaanbieders gaan deelnemen aan het registratieonderzoek. Geselecteerde aanbieders ontvangen hier in januari 2022 een vooraankondiging van. Heeft u geen brief van ons gekregen? Dan hoeft u dus niet deel te nemen aan dit onderzoek. Klik hier voor meer informatie.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (gzsp)

Zorg aan huis of op locatie onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijke gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen: ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking.

Meer informatie leest u in onze quickscan Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020  en de Informatiekaart overheveling van gzsp naar de Zvw.

Eerstelijnsverblijf (elv)

Tijdelijk medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor medisch-specialistische zorg, maar ook niet naar huis kunnen. Ook in de laatste levensfase is eerstelijnsverblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. In de kern gaat het om verblijf waarbij:

  • er geen noodzaak (meer) is voor medisch-specialistische zorg.
  • op korte termijn herstel te verwachten is en de patiënt weer naar huis kan.
  • de patiënt een levensverwachting heeft minder dan drie maanden.

Geriatrische revalidatiezorg (grz)

Zorg aan ouderen onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis of door een acute afname van zelfredzaamheid. 

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of ze zich houden aan de wetten en regels. 

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren digitale nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het archief.