Openbare jaarverantwoording essentiële informatiebron voor NZa

De zorg staat voor grote uitdagingen door stijgende kosten, een schaarse arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt de openbare jaarverantwoording van zorgaanbieders. De inzichten uit de jaarverantwoording zijn nodig zodat mensen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben, nu en in de toekomst.

Beeld: ©ISK

Verbeteren uitvraag jaarverantwoording

Er speelt op dit moment veel rond de jaarverantwoordingsplicht. Voor kleine zorgaanbieders en eerstelijnszorgaanbieders wordt het aanleveren van de jaarverantwoording gezien als een last die bovenop andere verplichtingen komt. Op dit moment werken we samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het verbeteren van de uitvraag van de verantwoording zodat de lasten voor zorgaanbieders daadwerkelijk worden verlicht. We gebruiken de huidige pauze die toenmalig minister Helder in de zomer van 2023 heeft ingelast voor de grootste groep zorgaanbieders om aan de verbeteringen te werken. In een technische briefing samen met de betrokken partijen hebben we onlangs Kamerleden geïnformeerd over het gebruik van de jaarverantwoording.

Eén uitvraag, meervoudig gebruik

Met de openbare jaarverantwoording leveren zorgaanbieders één keer per jaar gegevens aan die meerdere partijen kunnen gebruiken. Hierdoor blijven de administratieve lasten voor zorgaanbieders beperkt. De vragen die de NZa aan zorgaanbieders stelt zijn alleen toegankelijk voor de NZa en de IGJ. De aanvullende vragen die het CBS stelt worden gebruikt voor statistieken over de financiën van de zorg en zorguitgaven. Het openbare gedeelte van de verantwoording wordt, naast de genoemde organisaties, gebruikt door andere toezichthouders, het CIBG, zorgverzekeraars, maar ook door ministeries, cliëntenraden, onderzoeksbureaus, journalisten en accountants.  

Volledig beeld door inzichten jaarverantwoording

Kleine zorgaanbieders en eerstelijnszorgaanbieders zijn belangrijke spelers in het zorgveld. Juist door de inzichten uit de jaarverantwoording kunnen we beter toezien op de continuïteit van zorg en kunnen we maatschappelijke ontwikkelingen signaleren en ingrijpen als de toegang van zorg onder druk staat. De verantwoording is de basis voor ons datagedreven beleid en risicogestuurd toezicht. Door de verantwoordingen van meerdere boekjaren met elkaar te vergelijken signaleren we trends en ontwikkelingen.