Jaarverantwoording zorgaanbieders

Een integere en professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor de continuïteit en toegankelijkheid van zorg en rechtmatige besteding van zorggeld. De overheid stelt daarom eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Een van de eisen is het openbaar maken van de jaarverantwoording. Vanaf 2022 houdt de NZa toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording.

Openbare jaarverantwoording

Met de openbare jaarverantwoording geeft een zorgaanbieder inzicht in hoe hij gemeenschappelijk zorggeld besteedt. Ook is hij transparant over zijn financiële bedrijfsvoering. Het openbare gedeelte van de verantwoording kan gebruikt worden door bijvoorbeeld interne toezichthouders, cliëntenraden en journalisten. Een deel van de informatie is vanwege bedrijfsgevoeligheid alleen toegankelijk voor externe toezichthouders zoals de NZa. 

Verschillende doelgroepen

De jaarverantwoording moet jaarlijks vóór 1 juni volgend op het boekjaar openbaar gemaakt zijn. Dit geldt vanaf boekjaar 2022 voor zorgaanbieders die:

  • al onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) verplicht waren de jaarverantwoording openbaar te maken, of
  • zich in 2022 of 2023 gemeld hebben in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) én gestart zijn met het leveren van Zvw- of Wlz-verzekerde zorg, of
  • in 2022 of 2023 een nieuw KVK-nummer hebben gekregen, of
  • een combinatie-instelling zijn.

Pauze voor nieuwe doelgroep bestaande zorgaanbieders

Zorgaanbieders die vóór 2022 al zorg verleenden en voor wie de openbare jaarverantwoording nieuw is, hoeven over de boekjaren 2022 en 2023 geen openbare jaarverantwoording af te leggen, tenzij ze vallen in een van bovenstaande doelgroepen. Het CIBG publiceerde hierover een nieuwsbericht

Het Ministerie van VWS werkt ondertussen ook aan een wijziging van de vereisten voor de jaarverantwoording voor kleinere zorgaanbieders. Ook hierover heeft het CIBG een nieuwsbericht gepubliceerd.

Zorg vanuit Provincie- en Gemeentewet

Zorgaanbieders die zorg verlenen die valt onder de Provinciewet of Gemeentewet maken hun jaarverantwoording openbaar vóór 15 juli van het kalenderjaar dat volgt op het te verantwoorden boekjaar.

Uitzonderingsgronden

Een aantal categorieën van zorgaanbieders is uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht. Deze categorieën staan beschreven in het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

Meer informatie over de verschillende doelgroepen en vereisten per doelgroep vindt u op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Toezicht op de jaarverantwoording

De NZa controleert of u de jaarverantwoording tijdig, volledig en juist openbaar maakt. Als dit niet zo is, nemen wij contact met u op. In de Beleidsregel handhaving openbaarmaking jaarverantwoording staat ons toezicht op de openbaarmaking beschreven. 

Verzoek tot uitstel bij bijzondere omstandigheden
Het is alleen bij bijzondere omstandigheden mogelijk om uitstel te krijgen voor het deponeren van de openbare jaarverantwoording. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan kunt u tot uiterlijk 31 maart volgend op het boekjaar een uitstelverzoek bij de NZa indienen.

Technische briefing Tweede Kamer

Op 30 januari 2024 verzorgden we een presentatie over het belang van de Jaarverantwoording Zorg voor ons Toezicht aan de Tweede Kamer. 

Meer informatie en contact

U vindt meer informatie over de jaarverantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Heeft u nog vragen, kijk dan eens bij het overzicht van vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u contact opnemen met het CIBG