NZa advies: focus nodig in regioplannen voor toekomstbestendig zorgaanbod

Als regionale partijen goede regioplannen willen maken voor een toekomstbestendig zorgaanbod, dan is het noodzaak om de knelpunten die partijen hebben geïdentificeerd, scherper te formuleren. Die focus is noodzakelijk om tot doeltreffende oplossingen te komen die de gezondheid van inwoners verbetert en integrale zorg in de regio borgt. Dat is het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar rapport: ‘Van regiobeelden naar doelgerichte regioplannen.’ 

Beeld: ©SSK

Regioplannen uiterlijk 1 januari

Begin juli zijn de regiobeelden van alle zorgkantoorregio’s en ROAZ-regio’s gepubliceerd. Daarin staan gegevens over het (te verwachten) zorggebruik, de zorgvraag en het zorgaanbod. Wij zien dat met deze (nieuwe) regiobeelden in alle regio’s een belangrijke stap voorwaarts is gezet. In deze fase willen wij regionale partijen aandachtspunten meegegeven voor de vervolgstappen. Alle regio’s moeten namelijk op basis van deze regiobeelden uiterlijk 1 januari 2024 een duidelijk regioplan hebben opgesteld met daarin de belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren. Dat is zo afgesproken in het Integraal Zorgakkoord.

Knelpunten aanscherpen

Als NZa zetten wij ons in voor een passende organisatie van zorg in regionetwerken en –ketens om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Met onze analyse van de conclusies van de regiobeelden willen we daaraan bijdragen. Ons rapport geeft inzicht in de belangrijkste knelpunten die partijen hebben geïdentificeerd. Algemene ontwikkelingen zoals demografie en personeelskrapte worden bijvoorbeeld vaak genoemd als knelpunten. Maar hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot de capaciteit van het regionale zorg- en welzijnsaanbod, verdient een grotere plek in de analyse. We bedoelen hiermee met nadruk niet dat partijen in deze fase nog uitgebreidere of dieper gravende data-analyses moeten maken. Ons advies is om in een regionale dialoog de knelpunten verder te ontrafelen en te concretiseren, om zo tot doelgerichte regioplannen en een effectieve uitvoering van de beoogde zorgtransformaties te komen. 

Analyse per regio

In opdracht van de NZa heeft BDO per regio een analyse uitgevoerd op basis van de conclusies van regiobeelden. Het doel hiervan was te bekijken of de regiobeelden een goede basis bieden voor de ontwikkeling van regioplannen. Vooral de duiding van de data-inzichten en de conclusies van de regionale partijen samen had daarbij onze aandacht. BDO heeft vervolgens per regio de belangrijkste opgaven samengevat in 1 A4-tje. Bekijk de samenvattingen per regio in de bijlage van het rapport

Over de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft als missie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle Nederlanders. Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang tot goede zorg niet afhankelijk mag zijn van je portemonnee. Een solidair zorgstelsel is daarbij het uitgangspunt. Als belangenbehartiger van de samenleving zijn wij opgericht om in te grijpen als dat uitgangspunt in gevaar komt. Dat doen wij als beleidsmaker, toezichthouder en kennispartner. Zo maken wij regels voor passende bekostiging en contractering in de zorg. Houden wij toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK door te handhaven op en te faciliteren in goed bestuur en professionele bedrijfsvoering. En adviseren wij - gevraagd en ongevraagd - het zorgveld vanuit onze onafhankelijke positie als kennishouder en samenwerkingspartner. Dit doen wij bijvoorbeeld aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere partijen op basis van onze zorgvuldige analyses en onderzoeken.