Regionale samenwerking

We moeten de zorg anders organiseren om deze voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Regionale samenwerking in zorgnetwerken is hiervoor een belangrijke basis. Daarmee kunnen we zorg slimmer organiseren en problemen verminderen, of zelfs voorkomen. Samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende sectoren en domeinen is geen doel op zich maar een middel om ervoor te zorgen dat patiënten en inwoners de zorg en ondersteuning als passend, in samenhang en dichtbij huis ervaren.

Passende organisatie van zorg

De NZa zet zich in voor een passende organisatie van zorg in regionale zorgnetwerken. Wij willen daarin een faciliterende, stimulerende en aanjagende rol vervullen, bijvoorbeeld door:

  • Te sturen op zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven;
  • aandacht te vragen van verzekeraars en zorgaanbieders voor innovatie en preventie;
  • te helpen bij of adviseren over data-analyse en het beschikbaar stellen van regioanalyses op basis van onze regionale data;
  • te reflecteren op regiobeelden, regioplannen, governance vraagstukken en andere belemmeringen, om regionale zorgpartijen een stap verder te helpen;
  • te leren van ervaringen uit de praktijk, voor de ontwikkeling van onze regelgeving, het toezicht op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg;
  • inzichten in succes- en faalfactoren van regionale samenwerking en signalen uit de praktijk agenderen en oppakken.

Regionale samenwerkingsverbanden

Op initiatief van regionale zorgnetwerken stimuleren en faciliteren we regionale samenwerkingsverbanden zoals:

Mogelijkheden passende bekostiging van zorg

De NZa zet in op het ontwikkelen van passende bekostiging van zorg. Wij sturen daarbij op bekostiging die ruimte geeft aan zorg die bijdraagt aan de gezondheid en ervoor zorgt dat mensen een betere kwaliteit van leven ervaren. En op bekostiging die bijdraagt aan een passende organisatie van zorg. Financiële prikkels moeten passende zorg ondersteunen. Wanneer het nodig is, passen we regels aan om het leveren van passende zorg te stimuleren. Samen met veldpartijen werken we aan nieuwe vormen van domeinoverstijgende bekostiging. Dit doen we naast de huidige bestaande mogelijkheden:

Regionale data en andere informatie

Het RIVM biedt op de regiobeeld.nl al veel informatie over zorggebruik, bevolkingsontwikkeling en leefstijl. Samen met onder andere het RIVM gaan we de uitdaging aan om specifieke knelpunten scherp te krijgen door data beschikbaar te stellen om effectieve samenwerking aan een passende organisatie van de zorg te stimuleren. Daarom vertalen wij onze landelijke monitors waar mogelijk naar de regio in regioanalyses

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgt voor een overzicht van al het  ondersteuningsaanbod op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Deze site is ook een platform voor partijen om goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en met elkaar in contact te komen.

Neem contact met ons op

Regionale samenwerking kan alleen succesvol zijn als dit breed wordt opgepakt in de maatschappij. Daarom werken wij samen met zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Maar ook met gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kennisnetwerken om dit goed van de grond te krijgen. We nodigen u daarom graag uit om uw vragen over en ervaringen met regionale samenwerking met ons te delen. U kunt contact met ons opnemen via info@nza.nl.

Gerelateerde (nieuws)berichten over regionale samenwerking