Sectoroverstijgende prestatie nodig voor betere samenwerking

Samenwerken in de zorg wordt steeds belangrijker voor patiënten. Het voorkomt zwaardere zorg en de zorg sluit daardoor beter aan op de behoefte van de patiënt. Dat is precies waar passende zorg over gaat. In het Advies Sectoroverstijgende prestatie leggen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) uit dat deze prestatie nodig is om samenwerken te stimuleren. De sectoroverstijgende prestatie start eerst binnen de Zorgverzekeringswet. Later wordt deze mogelijk ook domeinoverstijgend ingezet.

Beeld: ©SSK

Samenwerken makkelijker maken

De NZa en het Zorginstituut constateren dat door het invoeren van een sectoroverstijgende prestatie samenwerken makkelijker gaat en dat opschaling wordt bevorderd. Door uitkomsten te koppelen aan een sectoroverstijgende prestatie wordt bovendien de waarde van de geleverde zorg inzichtelijk. Om de prestatie goed te laten werken moet deze bij de praktijk én in het zorgstelsel passen. Alleen dan draagt de prestatie bij aan passende zorg. Veel sectoroverstijgende samenwerkingsinitiatieven komen nu helaas nog te vaak niet van de grond. Een van de redenen daarvan is dat de reguliere bekostiging niet altijd aansluit op de gewenste praktijk. Een passende structurele bekostiging ontbreekt en er zijn te veel conflicterende financiële prikkels.

Vier partijen samen verder aan de slag

Om een sectoroverstijgende prestatie in te voeren is het belangrijk dat de mogelijkheden en randvoorwaarden duidelijk zijn. Daarnaast moet de prestatie passen in, onder andere, de risicoverevening en de macrodeelkaders. Voor de verdere uitwerking van een sectoroverstijgende prestatie zijn bij meerdere partijen vervolgstappen nodig. Het is belangrijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en het Zorginstituut samen aan de slag gaan met een werkagenda om deze vervolgstappen uit te voeren. Wij adviseren het ministerie van VWS om in het eerste kwartaal van 2024 een werkagenda op te stellen en uit te voeren.

NZa en het Zorginstituut organiseren webinar

De NZa en het Zorginstituut organiseren een online webinar over de belangrijkste bevindingen van dit advies. De webinar vindt plaats op donderdag 21 maart 2024 van 12:00 tot 13:00 uur.