Toegang tot zorg

De NZa ziet toe op de toegankelijkheid van zorg. Ook in tijden waar de druk op de zorg groot is, moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig de zorg krijgen die nodig is.

Daarom vragen we zorgaanbieders om informatie over hun zorgcapaciteit en wachttijden aan te leveren via het Zorgbeeldportaal. Hiermee bieden we sturingsinformatie die partijen helpt om de doorgang van de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit alles om oplopende wachttijden en blijvende gezondheidsschade in de toekomst tegen te gaan.

Zie ook onze vragen en antwoordenpagina Zorgbeeld per sector.

Wie doen mee?

Zorgaanbieders msz startten eind 2020 met gegevens aanleveren via Zorgbeeld. Hiermee boden we inzicht in de druk op de zorg tijdens corona. Sinds 1 augustus 2021 leveren ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken 2-wekelijks reguliere wachttijden aan.

Vanaf 1 oktober 2021 leveren ook aanbieders van dementiezorg hun wachttijdinformatie aan via de Netwerken Casemanagement Dementie. En in oktober 2022 sluiten de zorgaanbieders in de ggz aan.

Naar verwachting volgen andere zorgsectoren in de komende jaren en groeit Zorgbeeld uit tot hét portaal dat inzicht geeft in de beschikbaarheid van en wachttijden in de zorg over alle zorgdomeinen heen.

Meer informatie over het aanleveren van wachttijden msz vindt u op de pagina gegevens aanleveren msz en vragen en antwoorden Zorgbeeldportaal.

Informatie over het aanleveren van wachttijden voor casemanagement dementie vindt u op de de betreffende pagina's gegevens aanleveren en vragen en antwoorden

En informatie over het aanleveren van wachttijden ggz en fz leest u op de pagina gegevens aanleveren ggz en fz en vragen en antwoorden.

Voor wie?

Wij gebruiken de informatie uit Zorgbeeld voor ons toezicht op de toegankelijkheid van zorg en de ontwikkeling hiervan. In onze monitors Toegankelijkheid van Zorg schetsen we hier een beeld van. Zorgbeeld is er ook voor:

  • Patiënten die eerder geholpen willen worden. Patiënten die wachten op een medisch-specialistische behandeling kunnen de informatie raadplegen via ZorgkaartNederland. De zorgverzekeraar kan dan vervolgens op verzoek nagaan of de behandeling ook elders verzekerde zorg betreft.
  • Patiënten die de kwaliteitcijfers en behandelresultaten van ziekenhuizen willen bekijken en vergelijken kunnen terecht bij Ziekenhuischeck, een website van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
  • Zorgverzekeraars om patiënten desgewenst te bemiddelen naar andere zorgaanbieders waar eerder plek is.
  • Zorgaanbieders die hun patiënten willen doorverwijzen voor een snellere behandeling.
  • Organisaties die zich bezighouden met de toegankelijkheid van zorg. Denk aan bijvoorbeeld het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen of Dementie Netwerk Nederland.