Print

Veelgestelde vragen

 
 • Welke concentraties moeten worden aangemeld bij de NZa?

  Zorgaanbieders die door 50 personen of meer zorg laten verlenen moeten zich vooraf bij de NZa melden wanneer zij willen samengaan met een andere organisatie. Dit geldt niet alleen wanneer twee of meer zorgaanbieders samengaan, maar ook wanneer een zorgaanbieder samen gaat met een niet-zorgaanbieder, zoals een woningcorporatie of een hotel.

  Er zijn drie uitzonderingen op deze regel. Zorgaanbieders hoeven de volgende soorten concentraties niet te melden bij de NZa:

  • een tijdelijke deelneming door een financiële instelling;
  • zeggenschap van curatoren of bewindvoerders bij surseance van betaling of faillissement of krachtens de Wet op het financieel toezicht;
  • zeggenschap door participatiemaatschappijen, mits de stemrechten alleen worden uitgeoefend voor beleggingsdoeleinden.

  Sluiten
 • De concentratie is al aangemeld bij of goedgekeurd door ACM, moet ik dan toch nog bij de NZa melden?

  Zodra de wet ingaat, is het verboden om samen te gaan zonder toestemming van de NZa. Dat betekent dat fusies die al bij ACM zijn aangemeld, alsnog door de NZa moeten worden beoordeeld. Ook de fusies die ACM al heeft goedgekeurd moeten alsnog door de NZa worden beoordeeld, als de fusie in de praktijk nog niet heeft plaatsgevonden.

  Sluiten
 • Wie moet de concentratie melden?

  Als meerdere zorgaanbieders samengaan, dan moeten de zorgaanbieders de concentratie samen bij de NZa melden.

  Als een zorgaanbieder concentreert met een niet-zorgaanbieder, dan is alleen de zorgaanbieder verplicht om de concentratie bij de NZa te melden.

  Sluiten
 • Hoe moet ik een concentratie melden?

  Zorgaanbieders die een concentratie willen melden, kunnen het meldingsformulier downloaden. In dit formulier en de bijbehorende uitleg staat welke informatie zorgaanbieders aan de NZa moeten geven.

  Stuur het ingevulde en ondertekende meldingsformulier naar het volgende adres: info@nza.nl, met in het onderwerpveld 'Zorgfusietoets'.

  Sluiten
 • Wat houdt de concentratietoets van de NZa in?

  De NZa keurt de concentratie goed, als:

  • Uit het meldingsformulier van de betrokken zorgaanbieders blijkt dat zij:
   • goed hebben nagedacht over het doel en de gevolgen van de concentratie; 
   • cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze hebben betrokken bij de voorbereiding van de concentratie;
   • het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd hebben meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
  • De verlening van cruciale zorg niet in gevaar komt.

  Procedurele toetsing
  De NZa toetst zuiver procedureel of aan de punten onder de eerste bullet is voldaan. De NZa beoordeelt niet of de concentratie nuttig is en gaat niet inhoudelijk in op de inbreng van cliënten of personeel.

  De NZa toetst of de verlening van cruciale zorg in gevaar komt. Daarbij onderzoekt de NZa voor een aantal vormen van zorg of patiënten door het samengaan niet verder hoeven te reizen of langer hoeven te wachten dan wat volgens de wet maximaal acceptabel is. Zo moet er bijvoorbeeld spoedeisende hulp zijn binnen 45 minuten. Voor de volgende vormen van zorg gelden dit soort regels:

  Sluiten
 • Hoe lang doet de NZa over haar onderzoek?

  De NZa streeft ernaar om binnen vier weken te besluiten of zij de gemelde concentratie goedkeurt.

  Is het meldingsformulier niet volledig ingevuld en ondertekend, dan biedt de NZa de zorgaanbieder(s) gelegenheid om het meldingsformulier te completeren. In dat geval wordt de beslistermijn van de NZa opgeschort totdat de NZa de ontbrekende delen van het meldingsformulier alsnog heeft ontvangen.

  In uitzonderlijke gevallen waarin het belangrijk is dat de NZa met spoed een besluit neemt, bijvoorbeeld omdat een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan, kan de NZa sneller een besluit nemen.

  Sluiten
 • Welke betrokkenen moeten gehoord worden over een fusie?

  Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat het aan de fuserende partijen is om aan te geven wie de betrokkenen zijn. Partijen hebben daar ook het meeste zicht op. Een gemeente kan een betrokkene zijn. Als partijen een gemeente niet als betrokkene beschouwen en die gemeente is van mening dat dat wel zou moeten, dan kan een gemeente dat aan ons melden. De NZa kan daarop nadere vragen stellen aan de partijen die willen samengaan.

  Sluiten
 • Wat gebeurt er als de NZa geen goedkeuring geeft?


  Als de NZa géén goedkeuring geeft, dan mogen de organisaties niet samengaan. De NZa maakt het besluit openbaar op haar website. Voordat de NZa dit doet, zal zij eerst aan partijen vragen of er vertrouwelijke informatie in het besluit staat. Informatie die volgens de wet vertrouwelijk is, maakt de NZa namelijk niet openbaar.

  Sluiten
 • Wat gebeurt er als de NZa goedkeuring geeft?

  Als de NZa een concentratie goedkeurt, dan maakt zij het goedkeuringsbesluit en het meldingsformulier openbaar op haar website.

  Partijen kunnen vooraf aangeven of er vertrouwelijke informatie in het besluit of meldingsformulier staat. Informatie die volgens de wet vertrouwelijk is, maakt de NZa niet openbaar.

  Sluiten
 • Wanneer moet ook ACM de fusie goedkeuren?

  Mogelijk moeten organisaties, na de goedkeuring van de NZa, hun concentratie ook melden bij ACM. Of dit nodig is hangt af van de hoogte van hun omzet. Dit moeten zij zelf nagaan. Meer informatie hierover is te vinden op www.acm.nl. Als organisaties de concentratie ook moeten melden bij ACM, dan onderzoekt ACM of ondernemingen niet te veel macht krijgen door de concentratie. Is dat het geval dan kan ACM de concentratie tegenhouden.

  Sluiten
 • Wat is de rol van de NZa bij de besluitvorming van ACM?

  De NZa kan aan ACM een zienswijze geven. In een zienswijze geeft de NZa inzicht in de gevolgen van de concentratie voor de publieke belangen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. De NZa doet dit onder meer op basis van de informatie uit het meldingsformulier. ACM gebruikt de zienswijze van de NZa bij haar beoordeling van de voorgenomen concentratie.

  Sluiten
 • Kan de NZa een fusie in de fusietoets goedkeuren, en toch een negatieve zienswijze aan ACM afgeven?

  Ja dat kan. De fusietoets is een procedurele toets, waarbij de NZa nagaat of de partijen die willen samengaan hun personeel en cliënten goed hebben geïnformeerd over hun fusieplannen en of de cruciale zorg in gevaar komt.

  In de zienswijze kijkt de NZa naar de gevolgen voor de publieke belangen. Het kan dat een fusie procedureel goed is voorbereid, maar toch leidt tot mogelijke prijsstijgingen. Dan zal de NZa dat melden in de zienswijze. Het is vervolgens aan ACM om een definitief besluit over de fusie te nemen. De zienswijze van de NZa is daarvoor input.

  Sluiten
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van de NZa?

  Zijn cliëntenraden of ondernemingsraden het niet eens met het NZa-besluit, bijvoorbeeld omdat zij van mening zijn dat de zorgaanbieder onvoldoende gemotiveerd van hun adviezen is afgeweken, dan gelden de rechten en procedures die zijn opgenomen in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en in de Wet op de ondernemingsraden (Wor). Zij kunnen op basis daarvan bezwaar maken bij de commissie van vertrouwenslieden of de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

  Indien anderen het niet eens zijn met het besluit van de NZa dan kunnen zij bij de NZa in bezwaar gaan. Dit kan alleen als zij belanghebbende zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
  Wanneer zij het vervolgens ook niet eens met het besluit op bezwaar, dan kunnen belanghebbenden in beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.

  Sluiten
 • Wat kost het melden van een concentratie?

  Er zijn geen kosten verbonden aan de concentratietoets die de NZa uitvoert. Er zijn wel kosten verbonden aan het onderzoek dat ACM doet. Meer hierover is te lezen op www.acm.nl.

  Sluiten
 • Wat gebeurt als de concentratie niet op tijd wordt gemeld bij de NZa?

  Als zorgaanbieders de concentratie niet of pas ná het doorvoeren van de concentratie bij de NZa melden, dan kan de NZa een sanctie opleggen. Bijvoorbeeld een boete.

  ACM heeft ook de mogelijkheid een boete op te leggen indien de (betrokken) ondernemingen een concentratie niet tijdig melden bij ACM.

  Sluiten
 • Welke wetten zijn van belang?

  • Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg)
   In de Wmg is de zorgspecifieke concentratietoets opgenomen.
   • In artikel 49a van de Wmg staat beschreven dat zorgaanbieders toestemming van de NZa moeten hebben voordat zij mogen samengaan.
   • In artikel 49c van de Wmg staat onder andere beschreven in welke gevallen de NZa geen goedkeuring geeft voor het samengaan.
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
   In de Awb staan de belangrijkste regels waar de NZa zich aan moet houden bij het nemen van een besluit over de gemelde concentratie.
  • Mededingingswet
   Relevant voor de uitleg van het begrip 'concentratie'.
  • Wet op ondernemingsraden
   Relevant voor de uitleg of zorgaanbieders in de regel door 50 personen of meer zorg laten verlenen.
   Relevant voor de rechten van werknemers/ondernemingsraden bij concentraties.
  • Wet openbaarheid van bestuur
   Relevant voor het bepalen welke informatie wel, en welke niet openbaar wordt gemaakt.
  • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
   Relevant voor de rechten van cliëntenraden bij concentraties.
  • Besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg
   In onderdeel A, onder 2, sub a tot en met e, van de bijlage bij dit besluit zijn de wettelijke normen opgenomen voor cruciale zorg: ambulancezorg, spoedeisende zorg, acute verloskunde, crisisopvang in de geestelijke gezondheidszorg en zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Sluiten

Zie verder