Meer duidelijkheid voor verzekerden tijdens overstapseizoen door nieuwe regels

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert al meerdere jaren dat verzekerden op het moment dat zij kunnen kiezen voor een zorgverzekering niet goed genoeg weten of er een contract zal zijn tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Een soepeler en sneller contracteerproces zorgt ervoor dat verzekerden al bij de start van het overstapseizoen goed geïnformeerd zijn. Hierdoor kunnen zij een goede keuze maken voor een zorgverzekering. Om dit te bereiken, hebben we de Regeling transparantie zorginkoopproces aangepast. De aangepaste regeling gaat in op 1 april 2024 en geldt voor contracten die worden gesloten voor 2025 en verder. 

Beeld: ©ISK

Soepelere contractering door nieuwe regels

In de aangepaste Regeling zijn 3, tot nu toe niet-bindende, richtsnoeren uit het document Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg omgezet in vaste regelgeving. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich nu houden aan bepaalde deadlines waardoor het contracteerproces verbetert. Dit moet eraan bijdragen dat contracten eerder in het jaar worden gesloten, zodat verzekerden straks bij de start van het overstapseizoen beter weten waar zij aan toe zijn. De aangepaste Regeling geeft de NZa daarnaast de mogelijkheid om in te grijpen wanneer partijen zich niet aan de nieuwe regels houden. 

Handvatten dragen bij aan contracteerproces

De Handvatten helpen partijen bij het soepeler en sneller laten verlopen van het contracteerseizoen. De NZa heeft de Handvatten en het afgelopen contracteerseizoen geëvalueerd met partijen. Het afgelopen jaar hebben we in het document de bestaande regels voor de contractering samengevoegd en aangevuld met nieuwe richtsnoeren. De maatregelen om de contractering te versnellen in zowel het Integraal Zorgakkoord als de Handvatten hebben bijgedragen aan een sneller contracteerseizoen dan vorig jaar. 

Meer passende zorg door transformatiegerichte contracten 

Een soepel contracteerproces is ook een randvoorwaarde om transformatiegerichte contracten te kunnen sluiten. Deze zijn nodig om de zorg toekomstbestendig te kunnen organiseren. Hiervoor is het belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars sterker samenwerken en meer vanuit dezelfde belangen gaan denken. Dat blijkt uit de whitepaper Naar transformatiegerichte contracten in de zorg. Een relationeel contracteermodel kan bijvoorbeeld voor die omslag zorgen. Daarbij staan niet de financiële afspraken centraal, maar de gemeenschappelijke visie en doelen. Zo komt er ruimte om niet alleen te onderhandelen over de prijs en het volume maar ook over de uitkomsten, kwaliteit en inhoud van zorg.