Registreren en declareren langdurige zorg

In de langdurige zorg stellen we elk jaar maximumtarieven vast voor zorg in natura. Dit doen wij niet voor zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget.

Algemeen

Zorgkantoren en zorgaanbieders maken met elkaar afspraken over de aantallen prestaties en de tarieven die erbij horen. Hierbij moeten zij rekening houden met het maximumtarief per prestatie dat door ons is vastgesteld.

Wijzigingen in 2024

Op aanwijzing van het Ministerie van VWS hebben we de tariefaanpassingen doorgevoerd.

  • Er is een korting van € 125 miljoen voor alle sectoren bij meerjarige contracten.
  • Voor de prestaties vv4 t/m 10 is er een korting van € 100 miljoen op de doorontwikkeling van het kwaliteitskader.
  • De voorwaarde voor regiebehandelaarschap bij Behandeling paramedisch (H330) is aangepast om ongelijke toegankelijkheid tot specifieke paramedische zorg weg te nemen. Zo is het regiebehandelaarschap niet meer strikt toegewezen aan een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. 

Meer informatie over onze regels voor de langdurige zorg leest u in onze informatiekaart Wijzigingen regelgeving langdurige zorg 2024.

Wijzigingen in 2023

Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen weer voor 2023.

  • De verschillen in de prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg is meer gelijkgetrokken aan de regelgeving verpleging en verzorging (Zvw). Er was sprake van verschillen in de regelgeving, terwijl in de praktijk vaak dezelfde zorg wordt geleverd.
  • In de prestaties H300 (begeleiding) en H153 (begeleiding speciaal 2 (psy)) zijn de indicatoren scherper geformuleerd.
  • Per 2023 is het bedrag van € 102,6 miljoen volledig bedoeld voor de structurele meerkosten Wzd. Voor 2023 zijn daarom de tarieven gecorrigeerd voor de incidentele kosten en opgehoogd met de (extra) structurele middelen.
  • Voor de afgifte van de medische verklaringen Wzd zijn aparte prestaties ontwikkeld.

Zie verder de Informatiekaart wijzigingen regels  langdurige zorg 2023.

Snel inzicht in nieuwe bekostiging ggz in de Wlz

Naar schatting hebben in Nederland zo'n 10.000 mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen hebben sinds 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Benieuwd hoe de bekostiging hiervan werkt? Bekijk dan onderstaand filmpje! Nog meer weten? Lees dan onze Informatiekaart Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis of ga naar de website van VWS: GGZ Wonen.

(Een animatie. Er verschijnt een meisje met psychische problemen)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uurs zorg in de nabijheid, directe toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). 

(Er verschijnen meer patiënten, en ze kijken tevreden)

(Beeldtitel: Wet langdurige zorg (Wlz).

VOICE-OVER: Voor 2021 ontvingen zij nog zorg en ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

(Beeldtitel: De Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning verschijnen in beeld)

VOICE-OVER: Wat betekent deze verandering? De directe toegang tot de Wlz geeft deze mensen zekerheid over de zorg die zij nodig hebben. In dit filmpje vertellen wij hier meer over, zodat u als zorgaanbieder weet wat u kan verwachten.
We hebben een nieuwe bekostiging ontwikkeld voor deze cliënten binnen de Wlz. Hiervoor zijn prestaties en maximumtarieven vastgesteld. 
We hebben voor deze bekostiging twee modellen ontwikkeld. Een integraal model, en een modulair model. Samen met het zorgkantoor bepaalt u welk model u gaat gebruiken, beide is ook mogelijk.  

(Twee zorgaanbieders staan voor een visualisatie van de modellen, die bestaan uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg)

VOICE-OVER: Het integrale model is bedoeld voor zorgaanbieders die het totale pakket aan zorg organiseren voor een cliënt, eventueel via onderaannemers.

(Twee zorgaanbieders staan samen bij het integrale model, die bestaat uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg.
 
VOICE-OVER: Het modulaire model is vooral geschikt voor zorgaanbieders die samen werken aan de zorg voor een cliënt. Daarbij heeft de zorgaanbieder die de woonzorg levert een inhoudelijk coördinerende rol. Het model bevat dus losse modules. 

(Drie zorgaanbieders overleggen over de modules die zij leveren.)

VOICE-OVER: De cliënten moeten wel voldoen aan toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt de aanvraag en stuurt de indicatie door naar het zorgkantoor in de regio van de cliënt. 
Als zorgaanbieder maakt u contractafspraken met een of meer zorgkantoren, en dient u een budgetaanvraag in bij de NZa. De NZa stelt dan een beschikking op met het budget. Op basis hiervan voert u samen met het zorgkantoor de contractafspraken uit en levert u de zorg aan de cliënt. 
De NZa heeft op haar website een speciale informatiekaart. 

(De informatiekaart van de NZA verschijnt in beeld.)

VOICE-OVER: Daarin leggen wij de beide modellen verder uit. Geïnteresseerd? Klik dan op de link in de comment of ga naar www.nza.nl.

(De informatiekaart met daarnaast het logo van NZa, en de link www.nza.nl.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.