Registreren en declareren

In de langdurige zorg stellen we elk jaar maximumtarieven vast voor zorg in natura. Dit doen we niet voor pgb’s.  

Tip: zoekt u een specifiek document?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Algemeen

Zorgkantoren en zorgaanbieders maken met elkaar afspraken over de aantallen prestaties en de tarieven die erbij horen. Hierbij moeten zij rekening houden met het tarief per prestatie dat door de NZa is vastgesteld.

Wijzigingen in 2020

 • Voor de verpleeghuissector wordt verdere implementatie van het kwaliteitskader mogelijk gemaakt. Dat doen we met een verhoging van de kwaliteitsbudgetten, een tariefherijking en een vergoeding voor niet beïnvloedbare factoren.
 • Vanaf 2020 kiest de cliënt zelf het vervoer naar de dagbesteding: met openbaar vervoer of eigen vervoer.
 • Ook maakt de NZa meer mogelijk op het gebied van de thuiszorgtechnologie. Vanaf 2020 geldt één prestatieomschrijving voor alle digitale vormen van zorg of toezicht op afstand.

In de Informatiekaart beleid en regels langdurige zorg 2020 en overige wijzigingen leest u meer over de wijzigingen.

De wijzigingen voor de extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn:

 • Er is onderscheid gemaakt naar doelgroep, zorginhoud en kostendrager (uur, week, traject).
 • Administratieve lastenverlichting voor zorgaanbieder doordat een deel van de zorg per traject vergoed wordt en de indirect declarabele tijd vervalt.
 • Passende vergoeding voor reizen, doordat ook de reistijd van de zorgprofessional afzonderlijk vergoed wordt.
 • Zie hiervoor de beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg BR/REG-20127.

Wijzigingen in 2019

 • De tarieven voor 2019 zijn herijkt of geïndexeerd. Zo stijgen de tarieven voor zorg voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. De tarieven voor zzp’s en vpt’s V&V met zorgzwaarte 4 t/m 10 hebben wij alleen geïndexeerd. Dit is op verzoek van de minister.
 • Het is eenvoudiger om meerzorg aan te vragen en te declareren. Vanaf 2019 kan de zorgaanbieder ook meerzorg op groepsniveau declareren.
 • Voor het vervoer van cliënten in de gehandicaptenzorg naar de locatie voor dagbesteding hebben wij nieuwe prestaties gemaakt. Deze prestaties passen beter bij factoren die voor hoge kosten zorgen.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in 2019, bekijk dan de Informatiekaart beleid en regels voor de langdurige zorg 2019 of lees het Verantwoordingsdocument.

De wijzigingen voor de extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn:

 • Indexatie van de maximumtarieven. 
 • Vergoeding voor gederfd rendement op eigen vermogen (VGREV).
 • Aanpassing maximumtarief prestatie ‘zorg in verband met een visuele beperking’.  

Voor het maximumtarief van de prestatie verblijf wordt aangesloten bij het tarief voor de verblijfscomponent ghz-zg. Dit is volgens de tariefberekening voor de Wlz tot stand gekomen. Het maximumtarief voor verblijf in het kader van deze regeling bevat ook een opslag voor de VGREV.