Registreren en declareren

In de langdurige zorg stellen we elk jaar maximumtarieven vast voor zorg in natura. Dit doen wij niet voor zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget.

Algemeen

Zorgkantoren en zorgaanbieders maken met elkaar afspraken over de aantallen prestaties en de tarieven die erbij horen. Hierbij moeten zij rekening houden met het maximumtarief per prestatie dat door ons is vastgesteld.

Wijzigingen in 2022

Enkele wijzigingen in onze beleidsregels voor 2022 zijn:

  • Naar aanleiding van het verzoek van de minister van VWS zijn de kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg per 2022 volledig in de tarieven (beleidsregelwaarden) van de prestaties opgenomen.
  • Aanpassing van de tarieven zzp, vpt en mpt prestaties in verband met de uitvoering Wet Zorg en Dwang.
  • Met ingang van 2022 is er een aparte logeerprestatie en tarief voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb).
  • Herijking tarieven en prestaties toeslagen chronische ademhalingsondersteuning.

Lees meer wijzigingen in onze informatiekaart Wijzigingen regelgeving langdurige zorg 2022.

Wijzigingen in 2021

De prestaties en tarieven ggz wonen zijn toegevoegd aan de regelgeving langdurige zorg voor 2021. Ggz wonen kan worden geleverd in de leveringsvormen verblijf (via een zorgzwaartepakket (zzp)), volledig pakket thuis (vpt) en modulair pakket thuis (mpt). In de Informatiekaart Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis  gaan wij in op het waarom van deze verandering. Ook vertellen wij welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig voorbereidt.

Daarnaast zijn er meerdere kleinere wijzigingen. In de Informatiekaart regelgeving langdurige zorg 2021 staat meer over de rest van de wijzigingen.

De beleidsregel en nadere regel voor zintuigelijk gehandicaptenzorg zijn ongewijzigd omdat er geen beleidswijzigingen zijn. Deze regelgeving is dus ook in 2021 van kracht.

Vervoerstarieven in de gehandicaptenzorg

We hebben een goede en duurzame bekostigingsvorm voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld die in 2021 ingaat. In de informatiekaart De weg naar passende prestaties en tarieven voor vervoer van gehandicapten staat hoe we tot deze bekostigingsvorm zijn gekomen.

Snel inzicht in nieuwe bekostiging ggz in de Wlz

Naar schatting hebben in Nederland zo'n 10.000 mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen hebben sinds 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Benieuwd hoe de bekostiging hiervan werkt? Bekijk dan onderstaand filmpje! Nog meer weten? Lees dan onze Informatiekaart Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis of ga naar de website van VWS Toegang tot Wlz voor ggz-cliënten.

Ggz: toegang tot de Wlz vanaf 2021

(Een animatie. Er verschijnt een meisje met psychische problemen)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uurs zorg in de nabijheid, directe toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). 

(Er verschijnen meer patiënten, en ze kijken tevreden)

(Beeldtitel: Wet langdurige zorg (Wlz).

VOICE-OVER: Voor 2021 ontvingen zij nog zorg en ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

(Beeldtitel: De Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning verschijnen in beeld)

VOICE-OVER: Wat betekent deze verandering? De directe toegang tot de Wlz geeft deze mensen zekerheid over de zorg die zij nodig hebben. In dit filmpje vertellen wij hier meer over, zodat u als zorgaanbieder weet wat u kan verwachten.
We hebben een nieuwe bekostiging ontwikkeld voor deze cliënten binnen de Wlz. Hiervoor zijn prestaties en maximumtarieven vastgesteld. 
We hebben voor deze bekostiging twee modellen ontwikkeld. Een integraal model, en een modulair model. Samen met het zorgkantoor bepaalt u welk model u gaat gebruiken, beide is ook mogelijk.  

(Twee zorgaanbieders staan voor een visualisatie van de modellen, die bestaan uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg)

VOICE-OVER: Het integrale model is bedoeld voor zorgaanbieders die het totale pakket aan zorg organiseren voor een cliënt, eventueel via onderaannemers.

(Twee zorgaanbieders staan samen bij het integrale model, die bestaat uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg.
 
VOICE-OVER: Het modulaire model is vooral geschikt voor zorgaanbieders die samen werken aan de zorg voor een cliënt. Daarbij heeft de zorgaanbieder die de woonzorg levert een inhoudelijk coördinerende rol. Het model bevat dus losse modules. 

(Drie zorgaanbieders overleggen over de modules die zij leveren.)

VOICE-OVER: De cliënten moeten wel voldoen aan toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt de aanvraag en stuurt de indicatie door naar het zorgkantoor in de regio van de cliënt. 
Als zorgaanbieder maakt u contractafspraken met een of meer zorgkantoren, en dient u een budgetaanvraag in bij de NZa. De NZa stelt dan een beschikking op met het budget. Op basis hiervan voert u samen met het zorgkantoor de contractafspraken uit en levert u de zorg aan de cliënt. 
De NZa heeft op haar website een speciale informatiekaart. 

(De informatiekaart van de NZA verschijnt in beeld.)

VOICE-OVER: Daarin leggen wij de beide modellen verder uit. Geïnteresseerd? Klik dan op de link in de comment of ga naar www.nza.nl.

(De informatiekaart met daarnaast het logo van NZa, en de link www.nza.nl.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …