Registreren en declareren

In de langdurige zorg stellen we elk jaar maximumtarieven vast voor zorg in natura. Dit doen we niet voor pgb’s.  

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Algemeen

Zorgkantoren en zorgaanbieders maken onderling afspraken over de hoeveelheid van de prestaties en de bijbehorende tarieven. Hierbij moeten zij rekening houden met het tarief per prestatie dat door de NZa is vastgesteld.

Wijzigingen in 2020

 • Voor de verpleeghuissector wordt verdere implementatie van het kwaliteitskader mogelijk gemaakt met een verhoging van de kwaliteitsbudgetten, een tariefherijking en een vergoeding voor niet beïnvloedbare factoren.
 • Daarnaast kan de cliënt vanaf 2020 het vervoer naar de dagbesteding zelf vormgeven: met openbaar vervoer of eigen vervoer.
 • Ook maakt de NZa meer mogelijk op het gebied van de thuiszorgtechnologie. Vanaf 2020 geldt één prestatieomschrijving voor alle digitale vormen van zorg of toezicht op afstand.

In de Informatiekaart beleid en regels langdurige zorg 2020 en overige wijzigingen leest u meer over de wijzigingen.

Wijzigingen in 2019

 • De tarieven voor 2019 zijn herijkt of geïndexeerd. Zo stijgen de tarieven voor zorg voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. De tarieven voor zzp’s en vpt’s V&V met zorgzwaarte 4 t/m 10 hebben wij op verzoek van de minister alleen geïndexeerd. 
 • Het is eenvoudiger om meerzorg aan te vragen en te declareren. Vanaf 2019 kan de zorgaanbieder ook meerzorg op groepsniveau declareren.
 • Voor het vervoer van cliënten in de gehandicaptenzorg naar de locatie voor dagbesteding hebben wij nieuwe prestaties gemaakt. Deze prestaties passen beter bij factoren die voor hoge kosten zorgen.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in 2019, bekijk dan de Informatiekaart beleid en regels voor de langdurige zorg 2019 of lees het Verantwoordingsdocument.

Wijzigingen in 2018

 • De NZa vermindert de administratieve lasten voor zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders. Daarom beperkt de NZa de omvangrijke gegevensuitvraag bij zorgaanbieders in het budget- en nacalculatieproces langdurige zorg.
 • De langdurige zorg heeft vanaf 2018 integrale tarieven voor zorg in natura. Meestal zijn dat maximumtarieven. Dat betekent dat zowel de zorg zelf als de uitgaven voor vastgoed (nhc) en inventaris (nic) in de tarieven opgenomen zijn.
 • De NZa heeft de rentenormen voor de nhc en nic aangepast naar 4,65%. Zo sluiten de percentages beter aan op ontwikkelingen in de markt voor vastgoed en inventaris.

Informatie over de prestaties en tarieven in de Wlz staat vermeld in de circulaires CI/18/22c, CI/17/25c en CI/17/36c.

Wilt u meer weten over de berekening van de rentetarieven nhc en nic 2018, ga dan naar de Factsheet Berekening rentetarieven nhc en nic 2018.

De wijzigingen voor de extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn:

 • Indexatie van de maximumtarieven. 
 • Vergoeding voor gederfd rendement op eigen vermogen (VGREV).
 • Aanpassing maximumtarief prestatie ‘zorg in verband met een visuele beperking’.  

Voor het maximumtarief van de prestatie verblijf wordt aangesloten bij het tarief voor de verblijfscomponent ghz-zg die conform de tariefberekening voor de Wlz tot stand is gekomen. Zie hiervoor de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (BR/REG-18143e). Het maximumtarief voor verblijf in het kader van deze regeling bevat ook een opslag voor de VGREV.