Beeld: ©ISK

Registreren en declareren

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op drie segmenten met eigen kenmerken:

 • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
 • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
 • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau. 

Algemeen

In de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (BR/REG-22147c) vindt u alles over de prestaties binnen deze drie segmenten.

Prestaties die niet onder te verdelen zijn, vallen onder de noemer ‘buiten segmenten’. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten M&I-verrichtingen en de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook deze komen in de genoemde beleidsregel aan bod.

De belangrijkste wijzigingen in 2023

 • Schrappen aanvullende regels coronavirus
  Het pakket aan maatregelen (vanaf 1 maart 2020) was tijdelijk. De NZa schrapt de aanvullende regels, omdat ook in andere zorgsectoren geen aanvullende regels meer gelden.
 • Schrappen prestatie deelname OPEN
  De prestatie ‘deelname programma OPEN (vergoeding kosten mogelijkheid tot online patiëntinzage), per ingeschreven verzekerde’ mocht in de periode 2020-2022 voor alle op het moment van declareren ingeschreven verzekerde patiënten eenmalig in rekening worden gebracht indien werd voldaan aan de in de beleidsregel gestelde voorwaarden. 
 • Onderscheid inschrijftarief voor ingeschreven verzekerden woonachtig in een opslaggebied
  Herijking postcodelijst
  Eens per 4 jaar wordt de postcodelijst herijkt, dat is nu gebeurd voor 2023. Dit is gebeurd middels een door de NZa uitgevoerd onderzoek aan de hand van CBS gegevens op postcode niveau. 
  Verschil adressenbestand zorgaanbieder en zorgverzekeraar
  Er is geconstateerd dat wanneer de patiënt in een opslaggebied woont, het inschrijftarief juridisch gezien niet zonder opslag gedeclareerd en betaald mag worden. Dit is niet in lijn met hoe de NZa de beleidsregel bedoelde. Ook is hier niet naar gehandeld door aanbieders, verzekeraars en de NZa. Het inschrijftarief zonder opslag moet altijd gedeclareerd kunnen worden. Daarom wordt het inschrijftarief en de toeslag voor opslaggebieden per 2023 losgekoppeld. Van 8 prestaties gaan we hiermee terug naar 5 prestaties. Namelijk vier gedifferentieerde inschrijftarieven en één opslag tarief.

Een overzicht van alle wijzigingen in 2023 vindt u in bijlage 2 van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023

De belangrijkste wijzigingen in 2022

 • Salarisverhoging in tarieven 2022 verwerkt
  De tarieven voor de huisartsen 2022 zijn opnieuw aangepast om de salarisverhoging goed te kunnen verwerken. Voor het huisartsenuurtarief op de huisartsenpost en in de avond-, nacht- en weekenduren geldt voor het hele jaar 2022 het tarief van € 83,26. Hier zijn de reguliere indexeringspercentages (OVA 3,87% en CEP 1,83%) in verwerkt. De overige tarieven worden vanaf 1 april 2022 opgehoogd. Deze verhoging (4,6% voor OVA en 1,89% voor CEP) compenseert de gemiste inkomsten voor het verhogen van de salarissen van 1 januari tot en met 31 maart 2022.
 • Prestatiebeschrijvingen aangepast
  De prestatiebeschrijvingen in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 zijn aangepast om te zorgen dat patiënten beter begrijpen welke zorg in rekening is gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitschrijven van afkortingen en technische termen. De aanpassingen zijn tot stand gekomen in afstemming met de Patiëntenfederatie. Dit betreft geen inhoudelijke wijzigingen.
 • Verruiming postcodelijst opslagen achterstandsproblematiek 
  De postcodelijst die de opslagen op het inschrijftarief voor achterstandsproblematiek regelt is verruimd. We constateerden dat de per 2019 extra beschikbaar gestelde middelen voor achterstandsproblematiek niet volledig worden benut. Dit blijkt deels te verklaren omdat de postcodelijst minder bij de huisarts ingeschreven verzekerden omvatte dan ingeschat en begroot. Om de postcodelijst alsnog de 1,5 miljoen ingeschreven verzekerden te laten beschrijven waarvoor budget is vrijgemaakt, worden postcodes toegevoegd. De lijst omvat met ingang van 2022 7,3% meer inwoners dan in voorgaande jaren.
  Een tweede verklaring dat het beschikbare budget voor achterstandsproblematiek niet volledig wordt benut blijkt te liggen in verschillen in administratie van woonadressen van patiënten tussen huisartsenpraktijk en zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben zich voor controle van deze adressen (en daarmee de opslagen) te houden aan de gemeentelijke administratie en de administratie van huisartsenpraktijken sluit hier niet altijd op aan. Dat leidt tot gemiste of afgewezen opslagen. Samen met aanbieders en verzekeraars bekijken we hoe we deze registraties beter op elkaar kunnen laten aansluiten. 
 • Macrobeheersingsinstrument 
  Op last van de minister voert de NZa jaarlijks het zogenoemde macrobeheersingsinstrument uit. Ook de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022 (BR/REG-22142) is weer opnieuw vastgesteld voor 2022.
 • Beleid en regels huisartsendienstenstructuren (HDS)
  De regels voor huisartsendienstenstructuren 2022 staan online. Ook deze prestaties zijn consumentvriendelijker omschreven. Daarnaast zijn parameters die leiden tot het maximaal overeen te komen budgetbedrag per inwoner herijkt op basis van de ontwikkeling van werkelijke kosten over de afgelopen jaren. Dit leidt tot meer budgettaire ruimte in de contractering 2022. 
   

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …