Registreren en declareren

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op drie segmenten met eigen kenmerken:

 • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
 • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
 • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau. 

Algemeen

In de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (BR/REG-22147c) vindt u alles over de prestaties binnen deze drie segmenten.

Prestaties die niet onder te verdelen zijn, vallen onder de noemer ‘buiten segmenten’. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten M&I-verrichtingen en de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook deze komen in de genoemde beleidsregel aan bod.

De belangrijkste wijzigingen in 2022

 • Salarisverhoging in tarieven 2022 verwerkt
  De tarieven voor de huisartsen 2022 zijn opnieuw aangepast om de salarisverhoging goed te kunnen verwerken. Voor het huisartsenuurtarief op de huisartsenpost en in de avond-, nacht- en weekenduren geldt voor het hele jaar 2022 het tarief van € 83,26. Hier zijn de reguliere indexeringspercentages (OVA 3,87% en CEP 1,83%) in verwerkt. De overige tarieven worden vanaf 1 april 2022 opgehoogd. Deze verhoging (4,6% voor OVA en 1,89% voor CEP) compenseert de gemiste inkomsten voor het verhogen van de salarissen van 1 januari tot en met 31 maart 2022.
 • Prestatiebeschrijvingen aangepast
  De prestatiebeschrijvingen in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 zijn aangepast om te zorgen dat patiënten beter begrijpen welke zorg in rekening is gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitschrijven van afkortingen en technische termen. De aanpassingen zijn tot stand gekomen in afstemming met de Patiëntenfederatie. Dit betreft geen inhoudelijke wijzigingen.
 • Verruiming postcodelijst opslagen achterstandsproblematiek 
  De postcodelijst die de opslagen op het inschrijftarief voor achterstandsproblematiek regelt is verruimd. We constateerden dat de per 2019 extra beschikbaar gestelde middelen voor achterstandsproblematiek niet volledig worden benut. Dit blijkt deels te verklaren omdat de postcodelijst minder bij de huisarts ingeschreven verzekerden omvatte dan ingeschat en begroot. Om de postcodelijst alsnog de 1,5 miljoen ingeschreven verzekerden te laten beschrijven waarvoor budget is vrijgemaakt, worden postcodes toegevoegd. De lijst omvat met ingang van 2022 7,3% meer inwoners dan in voorgaande jaren.
  Een tweede verklaring dat het beschikbare budget voor achterstandsproblematiek niet volledig wordt benut blijkt te liggen in verschillen in administratie van woonadressen van patiënten tussen huisartsenpraktijk en zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben zich voor controle van deze adressen (en daarmee de opslagen) te houden aan de gemeentelijke administratie en de administratie van huisartsenpraktijken sluit hier niet altijd op aan. Dat leidt tot gemiste of afgewezen opslagen. Samen met aanbieders en verzekeraars bekijken we hoe we deze registraties beter op elkaar kunnen laten aansluiten. 
 • Macrobeheersingsintrument 
  Op last van de minister voert de NZa jaarlijks het zogenoemde macrobeheersingsinstrument uit. Ook de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022 (BR/REG-22142) is weer opnieuw vastgesteld voor 2022.
 • Beleid en regels huisartsendienstenstructuren (HDS)
  De regels voor huisartsendienstenstructuren 2022 staan online. Ook deze prestaties zijn consumentvriendelijker omschreven. Daarnaast zijn parameters die leiden tot het maximaal overeen te komen budgetbedrag per inwoner herijkt op basis van de ontwikkeling van werkelijke kosten over de afgelopen jaren. Dit leidt tot meer budgettaire ruimte in de contractering 2022. 
   

De belangrijkste wijzigingen in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zijn een aantal wijzigingen in het beleid doorgevoerd. 

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens
  Per 2020 is de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens geactualiseerd. 
 • Vaccinatie op eigen verzoek
  Voor het vaccineren op eigen verzoek van de patiënt is een nieuwe prestatie opgenomen (ter onderscheid van de bestaande prestatie vaccinatie regulier). 
 • SCEN op de Waddeneilanden
  Voor de uitvoering van een SCEN op de Waddeneilanden is een nieuwe prestatie opgenomen. Daarmee geldt de regeling voor alle zorgverzekeraars en voor alle Waddeneilanden. 
 • Aanscherping toelichting M&I-prestaties
  Sterilisatie van de man
  Volgens de richtlijnen urologie is het minimum van een spermaonderzoek eenmaal. Een herhaling van het spermaonderzoek is alleen benodigd wanneer er nog levende zaadcellen aanwezig zijn. Herhaling is dus geen noodzaak, terwijl de tekst van de beleidsregel anders deed vermoeden. Om die reden is in de omschrijving van de M&I-prestatie aangehaakt bij de meest recente richtlijnen.
 • Informatieverstrekking
  Voor het verstrekken van informatie is een nieuwe prestatie opgenomen ter vervanging van de twee bestaande prestaties met een maximumtarief, per verrichting. 
 • Huisartsenzorg aan tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten
  Voor de huisartsenzorg aan tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (zvw) verplicht verzekerd zijn, is een nieuwe prestatie opgenomen. 

Lees alles over de wijzigingen in onze Informatiekaart regelgeving huisartsenzorg 2021.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …