Registreren en declareren

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op drie segmenten met eigen kenmerken:

 • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
 • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
 • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau. 

Algemeen

In beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 vindt u alles over de prestaties binnen deze drie segmenten.

Prestaties die niet onder te verdelen zijn, vallen onder de noemer ‘buiten segmenten’. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten M&I-verrichtingen en de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook deze komen in de genoemde beleidsregel aan bod.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2019

 • Postcodelijst achterstandswijken herijkt
  De postcodelijst voor de verdeling van de opslag voor achterstandswijken is herijkt. Vanaf 2019 wordt het extra geld voor huisartsen in achterstandswijken anders verdeeld. 
 • Aanpassing passantentarieven
  Het zogenoemde passantentarief kon een huisarts tot en met 2018 alleen declareren wanneer een patiënt buiten de gemeentegrens woont. Het uitgangspunt hierbij is dat de patiënt naar zijn eigen huisarts gaat. Het komt de laatste jaren echter door groter wordende gemeenten vaker voor dat mensen in hun eigen woonplaats voor een incidentele zorgvraag bij een andere huisarts terecht komen. Als de zorg acuut en incidenteel is kan het passantentarief vanaf 2019 ook voor patiënten binnen de gemeentegrens gedeclareerd worden.
 • Ruimte voor e-health
  De verrichting 'telefonisch consult en e-mailconsult' is vervangen door een prestatie 'consult korter dan 5 minuten'. De daadwerkelijk bestede tijd aan patiëntcontact wordt leidend voor de declaratie van een consult in plaats van het middel waarmee dit contact plaatsvindt. Dit biedt meer ruimte voor de inzet van e-health in de huisartsenpraktijk.

U vindt de prestaties en tarieven voor 2019 in de Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019.

De belangrijkste wijzigingen in 2018

 • Hoger inschrijftarief
  Huisartsen krijgen een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief.
 • Prestaties voor samenwerken
  Wij hebben op verzoek van zorgaanbieders en zorgverzekeraars prestaties ontwikkeld om samenwerking binnen de eerstelijnszorg verder te stimuleren. Goede afspraken op regioniveau tussen samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars vormen hierbij de basis.
 • Niet-gecontracteerde ketenzorg
  We hebben in 2016 en 2017 gezocht naar een prestatiebeschrijving die goed beschrijft waar ketenzorg aan moet voldoen, ook als de zorgaanbieder niet contractueel aan nadere voorwaarden is gebonden. Op basis van dit onderzoek zijn er binnen segment 2 (vrije tarieven) nieuwe prestaties in het leven geroepen om ruimte te geven aan regionaal maatwerk.

U vindt de prestaties en tarieven voor 2018 in de regeling Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.