Registreren en declareren

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op drie segmenten met eigen kenmerken:

 • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
 • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
 • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau. 

Algemeen

In beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 vindt u alles over de prestaties binnen deze drie segmenten.

Prestaties die niet onder te verdelen zijn, vallen onder de noemer ‘buiten segmenten’. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten M&I-verrichtingen en de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook deze komen in de genoemde beleidsregel aan bod.

De belangrijkste wijzigingen in 2020

 • Herijking SCEN-tarief
  Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor de prestatie SCEN op verzoek van de LHV en ZN opgehoogd. Dit naar aanleiding van recent onderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde SCEN-consultatie inmiddels ruim meer tijd kost dan het huidige tarief.  Het herijkte SCEN-tarief stijgt met 29,6% tot € 530,94.
 • Deelname programma OPEN
  De NZa voert per 2020 een tijdelijke declaratietitel door die huisartsen kunnen declareren voor hun deelname  aan het OPEN-programma. OPEN staat voor Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg Nederland en is een 4 jaar durend programma dat is opgericht om huisartsen te ondersteunen bij het ontsluiten van  patiëntgegevens. Per 1 juli 2020 is het wettelijk namelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Huisartsen kunnen de extra tijd en inspanning die zij leveren om dit te faciliteren in rekening brengen.

Lees de circulaire vaststelling huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 om meer te weten te komen over de wijzigingen in de regels. U vindt de prestaties en tarieven voor 2020 in de regeling Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2019

 • Postcodelijst achterstandswijken herijkt
  De postcodelijst voor de verdeling van de opslag voor achterstandswijken is herijkt. Vanaf 2019 wordt het extra geld voor huisartsen in achterstandswijken anders verdeeld. 
 • Aanpassing passantentarieven
  Het zogenoemde passantentarief kon een huisarts tot en met 2018 alleen declareren wanneer een patiënt buiten de gemeentegrens woont. Het uitgangspunt hierbij is dat de patiënt naar zijn eigen huisarts gaat. Het komt de laatste jaren echter door groter wordende gemeenten vaker voor dat mensen in hun eigen woonplaats voor een incidentele zorgvraag bij een andere huisarts terecht komen. Als de zorg acuut en incidenteel is kan het passantentarief vanaf 2019 ook voor patiënten binnen de gemeentegrens gedeclareerd worden.
 • Ruimte voor e-health
  De verrichting 'telefonisch consult en e-mailconsult' is vervangen door een prestatie 'consult korter dan 5 minuten'. De daadwerkelijk bestede tijd aan patiëntcontact wordt leidend voor de declaratie van een consult in plaats van het middel waarmee dit contact plaatsvindt. Dit biedt meer ruimte voor de inzet van e-health in de huisartsenpraktijk.

U vindt de prestaties en tarieven voor 2019 in de Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …