Toezicht in de praktijk

De NZa kent als toezichthouder het zorgveld goed. Dit komt omdat we informatie ontvangen vanuit verschillende bronnen en ophalen op verschillende plekken. Door gesprekken met het veld, meldingen die we ontvangen, samenwerking met andere organisaties en eigen onderzoek weten we wat er speelt. Zo zorgen we ervoor dat we op tijd risico’s en problemen signaleren die we dan op verschillende manieren aan kunnen pakken.

Signalen en meldingen

Op basis van de aard, omvang en inhoud van de signalen en meldingen die we ontvangen, bepalen we of we onderzoek gaan doen en hoe dat onderzoek eruit ziet. Soms is een gesprek voldoende om partijen gezamenlijk tot een oplossing te bewegen en soms starten we een (groter) onderzoek, dat kan leiden tot het inzetten van een of meerdere van onze maatregelen.

Daarnaast gebruiken we de laatste jaren in toenemende mate data voor ons toezicht. We maken dan gebruik van, onder andere, declaratiedata van zorgaanbieders die we via Vektis ontvangen en informatie uit de jaarverslagen (JMV-data). Deze informatie kan dan ook aanleiding zijn voor het starten van een onderzoek.

Wat we met meldingen doen leest u op Uw melding, ons toezicht.

Maatregelen en instrumenten

De NZa zet haar toezicht risicogebaseerd en probleemoplossend in. Dit betekent dat de NZa investeert in het tijdig zien en begrijpen van risico's en problemen en grondig onderzoek doet. Vervolgens zoeken we naar de meest passende interventie(s) om een toezichtrisico of -probleem aan te pakken.

Welke verschillende maatregelen we kunnen inzetten leest u in onze Informatiekaart Toezichtmaatregelen en instrumenten.

Samenwerking en informatie-uitwisseling

De NZa werkt bij de uitoefening van haar toezichttaken samen met andere organisaties en toezichthouders. Daarmee zijn samenwerkingsafspraken en/of samenwerkingsprotocollen gemaakt voor een efficiënte inzet van middelen en beperking van administratieve lasten. Daarbij geldt uiteraard dat informatie alleen binnen wettelijke kaders uitgewisseld wordt.

Hoe die samenwerking eruit ziet leest u in de Informatiekaart Samenwerking en informatie-uitwisseling.

Omgang met persoonsgegevens

Om ons toezicht uit te kunnen voeren, hebben we regelmatig persoonsgegevens nodig. Dit kunnen geanonimiseerde gegevens of (niet) gespeudonimiseerde gegevens zijn.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerken privacygevoelige gegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacygevoelige data op de pagina met meestgestelde vragen en antwoorden rondom privacy.