Samenwerking

Samenwerking met de minister van VWS

De minister van VWS is politiek verantwoordelijk voor de NZa. De minister stelt de begroting vast en kan algemene aanwijzingen geven. Tussen minister en NZa wordt regelmatig informatie uitgewisseld opdat beiden hun werk kunnen doen met toepassing van een goede functiescheiding tussen beleid en toezicht. Afspraken over deze uitwisseling staan in het informatiestatuut VWS - NZa.

Samenwerking met andere organisaties

De NZa werkt samen met andere organisaties en toezichthouders. Daarmee zijn samenwerkingsafspraken en/of samenwerkingsprotocollen, gemaakt. Streven daarbij is de 'één loket'-gedachte: efficiënte inzet van middelen en beperking van administratieve lasten. 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert of toetst de aanspraak op zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt de kwaliteit van de zorgaanbieders. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet onder meer toe op eerlijke concurrentie en bestrijdt partijen die kartels vormen en daarbij bijvoorbeeld prijsafspraken maken én partijen die misbruik maken van een economische machtspositie. Daarnaast toetst ACM fusies en overnames in alle sectoren en is het de toezichthouder op consumentenrecht en eerlijke handel. 

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de solvabiliteit en de beheerste en integere bedrijfsvoering van ziektekostenverzekeraars. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het toezicht op het gedrag van financiële instellingen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. 

Het College sanering zorginstellingen (CSZ)

Het College sanering zorginstellingen (CSZ) voert taken uit in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Wet Ambulance vervoer (WAV): 

  • de saneringsregeling voor de intramurale gezondheidszorg en het ambulancevervoer
  • de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken 

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) voert 4 kerntaken uit op het terrein van de sociale ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/Wet langdurige zorg (AWBZ/Wlz). Die taken zijn pakketbeheer, fondsbeheer, verzekeraarsfinanciering en de centrale uitvoering. Nieuwe taken per 1 april 2014 zijn: kwaliteitsverbeteringen stimuleren in de zorg en adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.

De Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst - Economische Controle Dienst (FIOD-ECD)

De Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst - Economische Controle Dienst (FIOD-ECD) treedt op tegen fraude en belastingontduiking. Hiernaast doet zij ook onderzoeken op het terrein van economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen. De FIOD-ECD heeft opsporingsbevoegdheid in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg. 

Het Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten (bijv. FIOD-ECD).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor alle forensische zorg in strafrechtelijk kader aan volwassenen. De NZa werkt op verzoek van het ministerie van JenV aan de vaststelling van tarieven voor forensische zorg.

De Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid  ziet er op toe dat de juiste forensische zorg tijdig en met afdoende beveiliging beschikbaar is. 

Samenwerkingsprotocollen en -convenanten