Meldpunt

Welkom bij het meldpunt van de NZa. De NZa ziet er op toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt aan zorg. Bij ons kunt u dan ook een melding doen als:

  • u vermoedt dat zorg onjuist in rekening wordt gebracht;
  • u na contact met de zorgverzekeraar nog steeds te lang moet wachten op zorg;
  • u het vermoeden heeft dat u onjuist of onvolledig geïnformeerd bent;
  • er mogelijk sprake is van fraude, vervalsing, of misleiding.

Meldformulieren

Verderop deze pagina volgen verschillende meldformulieren. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meldingsformulier voor anoniem melden.

Meldingen door gemeenten

Gemeenten kunnen hun signalen en vermoedens van zorgfraude direct melden bij de gemeentelijk expert van het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Meer informatie leest u op de site van VNG Naleving. Hier kunt u ook het meldingsformulier downloaden. 

Melding door zorgprofessional

Melding door patient/verzekerde

Melding door werknemer van zorgverzekeraar/zorgaanbieder 

U kunt als werknemer van een zorgverzekeraar of zorgaanbieder een melding doen van een misstand bij uw werkgever. Ga hiervoor naar het Meldpunt misstanden bij zorgverzekeraars of zorgaanbieders (klokkenluiders)

Meldingen over beschikbaarheid acute zorg

Sinds 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Voor meer informatie ga naar het meldformulier meldingen over acute zorg bij de NZa.

Wat gebeurt er met uw melding?

Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van het aantal meldingen dat wij hebben ontvangen. Ook vindt u informatie over acties die we naar aanleiding van ontvangen signalen hebben uitgevoerd.