Meldpunt misstanden bij zorgverzekeraars of zorgaanbieders (klokkenluiders)

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u als klokkenluider melding kunt doen van een misstand bij een zorgverzekeraar of zorgaanbieder.

Wat verstaan we onder een klokkenluider?

U bent een klokkenluider als u een misstand wilt melden dat speelt of heeft gespeeld bij uw werkgever. Uw werkgever is een zorgverzekeraar of zorgaanbieder.

U bent in één van de volgende rollen betrokken bij de instantie waar u een melding over wilt doen: (voormalig) werknemer, zelfstandige, stagiair, vrijwilliger, sollicitant, leverancier, aandeelhouder of bestuurder.

Welke misstanden kunt u als klokkenluider melden bij de NZa?

Bij een melding over misstanden moet er sprake zijn van onacceptabele  of illegale praktijken die plaatsvinden bij uw werkgever en die vallen onder de verantwoordelijkheid van de NZa. Het gaat daarbij om ernstige situaties in de zorg, waarbij sprake is van een overtreding van de wet, een gevaar voor de veiligheid van mensen of een gevaar voor het goed functioneren van de zorgmarkt door onbehoorlijk handelen of nalatigheid. Concreet betekent dit het volgende:

  • Als medewerker van een zorgverzekeraar kunt u een schending van de Patiëntenrichtlijn melden. Deze meldingen gaan over zorgverzekeraars die niet voldoen aan de zorgplicht bij het organiseren van zorg in het buitenland. Meer informatie over de zorgplicht vindt u hier.
  • Als zorgaanbieder en/of medewerker van een zorgorganisatie (bijvoorbeeld een zorgaanbieder of een zorgverzekeraar) kunt u verschillende misstanden over uw werkgever melden. Denk daarbij aan fraude, vervalsing en misleiding. Voorbeelden hiervan zijn  het (al dan niet bewust) onjuist informeren van patiënten of het onjuist in rekening brengen van zorg.

Meldingsprocedure

Een misstand meldt u door een e-mail te sturen naar klokkenluider@nza.nl. U kunt een misstand ook telefonisch melden door ons een terugbelverzoek te sturen naar klokkenluider@nza.nl. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. 

Let op: gebruik dit emailadres alleen als u een klokkenluider bent en dus een melding over uw werkgever wil doen.

Voor alle andere meldingen gebruikt u de meldingsformulieren op de algemene pagina over het doen van meldingen bij de NZa

Graag ontvangen wij bij uw melding uw telefoonnummer en het antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is er precies gebeurd of wat is er precies aan de hand?
  • Hoe heeft de misstand plaatsgevonden of vindt de misstand plaats?
  • Wie is betrokken bij de misstand?
  • Wanneer heeft de misstand plaatsgevonden en/of in welk tijdsbestek?

Wat hoort u over uw melding?

Nadat u een e-mail heeft gestuurd naar klokkenluider@nza.nl, ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij (het liefst telefonisch) contact met u op. 

Daarna informeren wij u uiterlijk binnen 3 maanden na het ontvangen van de melding over de uitkomst van het onderzoek. Als het nodig is, informeren wij u binnen deze periode over de voortgang van het onderzoek.

Als wij het onderzoek niet binnen 3 maanden kunnen afronden, mogen wij één keer de periode van het onderzoek met 3 maanden verlengen. In dat geval wordt u dus uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de melding geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en onderzoeken. Daarbij houden wij uiteraard rekening met wat hierover in wetten en regels is opgenomen. Gegevens die niet belangrijk zijn voor uw melding worden niet door ons verwerkt. Als deze onverhoopt toch zijn verwerkt, worden ze zo snel mogelijk worden verwijderd.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Zie dan ons privacy- en cookiebeleid. Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hierover meer lezen.

Geheimhouding

Uw melding en identiteit is alleen bekend bij een klein aantal medewerkers van de NZa. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw melding en identiteit kenbaar maken aan anderen. 

Ook de identiteit van de betrokkenen worden gedurende het onderzoek naar de melding beschermd.