Meldpunt misstanden bij zorgaanbieders of zorgverzekeraars (klokkenluiders)

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u als klokkenluider melding kunt doen van een misstand. Dit zijn ernstige vermoedens van zorgfraude of andere onacceptabele of onwetmatige praktijken bij een zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Wij kunnen alleen meldingen aannemen die vallen onder onze verantwoordelijkheid.

Wat verstaan we onder een klokkenluider?

Werkt u bij een zorgaanbieder of zorgverzekeraar en wilt u een misstand melden dat speelt of heeft gespeeld bij uw werkgever? Dan kunt u informatie over een misstand aan ons doorgeven, als u in één van de volgende rollen betrokken bent:

 • (voormalig) werknemer
 • zelfstandige
 • stagiair
 • vrijwilliger
 • sollicitant
 • leverancier
 • aandeelhouder
 • bestuurder

Mogelijk valt u dan onder bescherming van de klokkenluidersregeling. 

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u gebruik maken van ons reguliere meldproces, via het meldingsformulier. U kunt hier ook anoniem een melding doen. Houdt u er rekening mee dat de extra bescherming die de wet aan klokkenluiders geeft dan niet op u van toepassing is.

Welke misstanden kunt u als klokkenluider melden bij de NZa?

Bij een melding over misstanden moet er sprake zijn van onacceptabele of onwetmatige praktijken die plaatsvinden bij uw werkgever en die vallen onder de verantwoordelijkheid van de NZa. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Fraude, vervalsing en misleiding. Voorbeelden hiervan zijn het (al dan niet bewust) onjuist informeren van patiënten of het onjuist in rekening brengen van zorg.
 • Als medewerker van een zorgverzekeraar kunt u een schending van de Patiëntenrichtlijn melden. Deze meldingen gaan over zorgverzekeraars die niet voldoen aan de zorgplicht bij het organiseren van zorg in het buitenland. Meer informatie over de zorgplicht vindt u op onze webpagina Wat verwachten we van zorgverzekeraars?.

Meldingsprocedure

Wilt u als klokkenluider een misstand melden? Dan stuurt u een e-mail naar klokkenluider@nza.nl met daarin een verzoek aan ons om u terug te bellen. Vergeet daarbij niet uw telefoonnummer te vermelden. Let erop dat u geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals herleidbare medische gegevens van patiënten. Graag vernemen wij op hoofdlijnen waar uw melding over gaat en wat uw positie in de organisatie is.

Nadat u een e-mail heeft gestuurd naar klokkenluider@nza.nl, nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op. Als uw melding onder de klokkenluidersregeling valt, nemen wij contact met u op om een telefonische afspraak in te plannen. Voor dit gesprek plannen wij vaak een uur in. Tijdens dit gesprek nemen wij de melding met u door. Wij maken geen geluidopnames van telefoongesprekken die wij voeren met klokkenluiders. Van het gesprek maken wij wel een gespreksverslag. Dit gespreksverslag leggen wij ter goedkeuring aan u voor. Pas na uw akkoord en ondertekening nemen wij uw melding in behandeling. Daarna informeren wij u binnen 3 tot 6 maanden na ontvangst van de melding over de voortgang.

Geheimhouding

Uw melding en identiteit is alleen bekend bij een klein aantal medewerkers van de NZa die werken aan uw meldingen gaan we vertrouwelijk om met informatie over een bedrijfsgeheim. 

Wettelijke bescherming van de melder

De klokkenluidersregeling biedt extra bescherming aan de melder van een mogelijke misstand. De wet bescherming klokkenluiders schrijft voor dat een melder van een mogelijke misstand niet mag worden benadeeld. Denk hierbij aan: 

 • ontslag of schorsing;
 • een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • demotie;
 • het onthouden van bevordering;
 • een negatieve beoordeling;
 • een schriftelijke berisping;
 • overplaatsing naar een andere vestiging;
 • discriminatie;
 • intimidatie, persterijen of uitsluiting;
 • smaad of laster;
 • voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
 • intrekking van een vergunning.

De bescherming wordt geboden op voorwaarde dat de informatie over de mogelijke mistand op moment van melden betrouwbaar is. De wettelijke bescherming geldt alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden van de klokkenluidersregeling. De extra bescherming geldt niet als het verwerven ervan of de toeging tot die informatie strafbaar is gesteld.

Geheimhoudingsregels

Als u werkt bij een zorgaanbieder of zorgverzekeraar moet u zich houden aan bepaalde geheimhoudingsregels. Een voorbeeld is het medisch beroepsgeheim. Wanneer u een mogelijke misstand wilt melden, is het soms noodzakelijk om bepaalde informatie in een melding te delen voor de onthulling van een misstand. In dat geval bent u wettelijk beschermd tegen aansprakelijkheid voor een inbreuk op geheimhoudingsregels. Dit geldt ook voor degene die de melder bijstaat. 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en te onderzoeken. Daarbij houden wij uiteraard rekening met wat hierover in wetten en regels is opgenomen. Gegevens die niet belangrijk zijn voor uw melding verwerken wij niet. Als wij deze gegevens onverhoopt toch verwerken, verwijderen wij deze zo snel mogelijk. Indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, kunt u daar op elk moment een verzoek toe doen per e-mail. 

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Zie dan ons privacy- en cookiebeleid. Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hierover meer lezen

Meldpuntpagina

Ga hier terug naar de meldpuntpagina