Registreren en declareren

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op drie segmenten met eigen kenmerken:

 • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
 • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
 • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau. 

Algemeen

In Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021 (BR/REG-21144) vindt u alles over de prestaties binnen deze drie segmenten.

Prestaties die niet onder te verdelen zijn, vallen onder de noemer ‘buiten segmenten’. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten M&I-verrichtingen en de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook deze komen in de genoemde beleidsregel aan bod.

De belangrijkste wijzigingen in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zijn een aantal wijzigingen in het beleid doorgevoerd. 

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens
  Per 2020 is de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens geactualiseerd. 
 • Vaccinatie op eigen verzoek
  Voor het vaccineren op eigen verzoek van de patiënt is een nieuwe prestatie opgenomen (ter onderscheid van de bestaande prestatie vaccinatie regulier). 
 • SCEN op de Waddeneilanden
  Voor de uitvoering van een SCEN op de Waddeneilanden is een nieuwe prestatie opgenomen. Daarmee geldt de regeling voor alle zorgverzekeraars en voor alle Waddeneilanden. 
 • Aanscherping toelichting M&I-prestaties
  Sterilisatie van de man
  Volgens de richtlijnen urologie is het minimum van een spermaonderzoek eenmaal. Een herhaling van het spermaonderzoek is alleen benodigd wanneer er nog levende zaadcellen aanwezig zijn. Herhaling is dus geen noodzaak, terwijl de tekst van de beleidsregel anders deed vermoeden. Om die reden is in de omschrijving van de M&I-prestatie aangehaakt bij de meest recente richtlijnen.
 • Informatieverstrekking
  Voor het verstrekken van informatie is een nieuwe prestatie opgenomen ter vervanging van de twee bestaande prestaties met een maximumtarief, per verrichting. 
 • Huisartsenzorg aan tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten
  Voor de huisartsenzorg aan tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (zvw) verplicht verzekerd zijn, is een nieuwe prestatie opgenomen. 

Lees alles over de wijzigingen in onze Informatiekaart regelgeving huisartsenzorg 2021.

De belangrijkste wijzigingen in 2020

 • Herijking SCEN-tarief
  Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor de prestatie SCEN op verzoek van de LHV en ZN opgehoogd. Dit naar aanleiding van recent onderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde SCEN-consultatie inmiddels ruim meer tijd kost dan het huidige tarief.  Het herijkte SCEN-tarief stijgt met 29,6% tot € 530,94.
 • Deelname programma OPEN
  De NZa voert per 2020 een tijdelijke declaratietitel door die huisartsen kunnen declareren voor hun deelname  aan het OPEN-programma. OPEN staat voor Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg Nederland en is een 4 jaar durend programma dat is opgericht om huisartsen te ondersteunen bij het ontsluiten van  patiëntgegevens. Per 1 juli 2020 is het wettelijk namelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Huisartsen kunnen de extra tijd en inspanning die zij leveren om dit te faciliteren in rekening brengen.

Lees de Circulaire vaststelling regelgeving huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (CI/19/08c) om meer te weten te komen over de wijzigingen in de regels. U vindt de prestaties en tarieven voor 2020 in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 (TB/REG-20622-02).

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …