Registreren en declareren ggz/fz

Per 2022 werken we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samengewerkt met de NZa om het zorgprestatiemodel te realiseren. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten.  Lees er alles over op www.zorgprestatiemodel.nl.

Wijzigingen per 2025

Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen voor 2025 weer:

 • We hebben een prestatie toegevoegd voor de therapievorm Contingency management, een behandelmethode voor drugsslavernij. 
 • De prestaties Extramurale Parameters en afwezigheidsdagen fz zijn gelijkgetrokken met die in de Wlz.
 • De formulering van reistijd besteedt aan reizen naar de naaste(n) van de patiënt is toegevoegd.

In de Informatiekaart toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2025 leest u de uitgebreidere toelichtingen en overige wijzigingen.

Wijzigingen per 2024

Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen voor 2024 weer:

 • Een van de wijzigingen betreft psychodiagnostiek: hiervoor komt bij de langer durende consulten een toeslag voor meer tijd. 
 • Ook in 2024 wordt de DSM-diagnosehoofdgroep uitgevraagd voor de zorgdeclaraties. Zorgverzekeraars Nederland heeft hierom verzocht omdat de declaratiestroom na invoering van het zorgprestatiemodel vrij laat op stoom is gekomen. 
 • De huidige tarieven zijn geïndexeerd en de transitieprestatie blijft ook in 2024 beschikbaar. 
 • Met de nieuwe consultatiefunctie waarmee krijgt de zorgaanbieder betaald voor afstemming met sociale teams vanuit de gemeente. Deze bekostiging moet de domeinoverstijgende samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz versterken.
 • Een andere wijziging is de vaststelling van één tarief voor psychiaters in plaats van het hoog-/laagtarief van de afgelopen jaren. Dit is een gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Lees meer over de wijzigingen in deze informatiekaart

Tarievenzoeker en zorgvraagtyperingstool

De zorgvraagtyperingstool helpt u om patiënten te typeren. In de tarievenzoeker staan alle actuele tarieven. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk het juiste tarief bij een prestatie vinden. U kunt beide webtools bereiken via https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Speciale e-learnings

In samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel heeft GGZ Ecademy e-learnings ontwikkeld over het zorgprestatiemodel. Deze zijn bedoeld voor (regie-)behandelaren en andere professionals. Er is een e-learning met een algemene introductie en een e-learning over de zorgvraagtypering.

Downloads

Op deze pagina staat een overzicht van de regelgeving die de NZa voor het zorgprestatiemodel heeft vastgesteld. De ingangsdatum van deze regelgeving is 1 januari 2023.

Wilt u een overzicht van alle documentatie, inclusief bijvoorbeeld factsheets en codelijsten, ga dan naar de downloadpagina op de site over het zorgprestatiemodel.

Webinars

In april en mei 2021 organiseerde het Programma een reeks webinars over het zorgprestatiemodel. De volgende thema’s kwamen aan bod:

 • 20 april: prestaties, setting en tarieven
 • 17 mei: zorgvraagtypering
 • 25 mei: beroepen in het zorgprestatiemodel

Deze webinars geven nog steeds een goed beeld van de werking van het zorgprestatiemodel. U kunt deze webinars terugkijken. De duur van de webinars is 90 minuten. 

Vragen?

Heeft u vragen over het zorgprestatiemodel, bekijk dan de veelgestelde vragen op de website over het zorgprestatiemodel. Bij de NZa kunt u terecht voor vragen over de regelgeving, tarieven, tabellen, simulatie en zorgvraagtypering. Bekijk echter eerst onze vragen en antwoorden: waarschijnlijk kunt u het antwoord hier al vinden. Is dat niet het geval, stel uw vraag dan via info@nza.nl.

Ook heeft het Programma Zorgprestatiemodel een videoanimatie gemaakt over de zorgvraagtypering in de ggz:

Deze video informeert over het zorgprestatiemodel ggz. Het zorgprestatiemodel is de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het zorgprestatiemodel moet zorgen voor minder wachtlijsten en passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft. De video heeft een voice-over en in kleurrijke animaties wordt de werking van het zorgprestatiemodel verbeeld.   

Beeldtitel:
Zorgprestatiemodel ggz 
Zorgvraagtypering in de ggz

VOICE-OVER: "De ggz in Nederland staat voor grote uitdagingen. Een tekort aan behandelaren heeft geleid tot lange wachtlijsten. Samen werken we daarom aan een oplossing die ervoor zorgt dat iedereen in Nederland op tijd de passende zorg ontvangt waar ze recht op hebben. Zorg die is afgestemd op de ernst van de problemen en de persoonlijke situatie van de patiënt.

In Nederland gebruiken we de DSM-classificatie om te bepalen welke zorg iemand vergoed krijgt. Terwijl we weten dat dit vaak geen goede graadmeter is voor de zorg die nodig is. De ene persoon met de classificatie 'depressie' kan namelijk andere zorg nodig hebben dan een ander met dezelfde classificatie.

We onderzoeken daarom of zorgvraagtypering ons kan helpen een verband te leggen tussen de zorgvraag en de benodigde zorginzet. Met zorgvraagtypering kijken we niet alleen naar de problematiek van de patiënt, maar ook naar de impact ervan op het dagelijks functioneren. Het dagelijks functioneren heeft namelijk een grote invloed op de uiteindelijke zorgbehoefte. Of je bijvoorbeeld wel of geen dak boven je hoofd hebt maakt een groot verschil.

We onderzoeken of we een relatie kunnen vinden tussen de zorgvraagtypen en zorginzet. Met deze informatie kunnen zorgaanbieders in een specifieke regio, met elkaar en met zorgverzekeraars, bepalen wat passend is voor een specifieke groep patiënten.

Zorgverzekeraars krijgen hierbij alleen informatie over het zorgvraagtype dat de zorgverlener voor een patiënt heeft gekozen. Gegevens over de problemen en situatie van de patiënt worden niet gedeeld. De NZa krijgt informatie voor het onderzoeken en ontwikkelen van zorgvraagtypering. Die informatie bevat geen identificerende persoonsgegevens van individuele patiënten. Dit waarborgt dat er geen schending van het medisch beroepsgeheim plaatsvindt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit bevestigd.

Wij zetten ons samen in om zorgvraagtypering verder te onderzoeken en zo te ontwikkelen dat het gaat helpen bij ons grotere doel: minder wachtlijsten en passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft."

Beeldtekst:
Zorgprestatiemodel ggz

De volgende logo's verschijnen in beeld: NZa, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Meer GGZ, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse GGZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, V&VN, LVVP en Nederlands Instituut van Psychologen.