Registreren en declareren

Wijkverpleegkundigen brengen hun zorg in rekening op basis van prestaties die wij vaststellen. Voor een aantal prestaties bepalen we maximumtarieven.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Registreren en declareren in 2020

Voor 2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De definitie van een uur directe zorgverlening is uitgebreid met het begrip 'verplaatste directe contacttijd'. Hiermee kan de cliëntgebonden afstemming in rekening worden gebracht. 

 • Een nieuwe aparte prestatie voor de inzet van thuiszorgtechnologie is aan de beleidsregel toegevoegd. Hierdoor kunnen ook andere vormen van thuiszorgtechnologie onder de prestatie vallen. 

 • De registratieverplichting bij onderlinge dienstverlening is verduidelijkt. Nu is expliciet beschreven dat de opdrachtgevende zorgaanbieder ervoor verantwoordelijk is dat de uitvoerende zorgaanbieder beschikt over een volledige, juiste en actuele administratie van de zorg van de geleverde zorg.

Registreren en declareren in 2019

In de circulaire CI/18/19c staat een volledig overzicht van de nieuwe regels en tariefbeschikkingen voor 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Herijking van de tarieven op basis van het onderzoek van PricewaterhouseCoopers (onderzoek PwC) uit 2017, aangevuld met normatieve elementen.
 • Er is een nieuwe prestatie toegevoegd 'Verpleging en verzorging aan kinderen'.
 • De organisaties in de wijkverpleging hebben samen onder regie van de NZa een handreiking ontwikkeld voor het werken met de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ in plaats van de minutenregistratie. De handreiking staat op de website van Ontregel de Zorg. Kijk op dezelfde site ook voor een overzicht met informatieproducten.

Registreren en declareren in 2018

De regelgeving voor 2018 is afgestemd met brancheorganisaties. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Op verzoek van partijen is besloten om de tarieven voor 2018 niet te herijken, maar alleen te indexeren.
 • De voorwaarde dat de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg eenmaal per 12 maanden per patiënt in rekening mag worden gebracht is vervallen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hier zelf afspraken over maken.
 • De beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg (msvt) is per 2018 ingetrokken. U kunt deze zorg voortaan declareren via de prestaties voor verpleging en verzorging of onderbrengen in het integrale tarief.

In de tariefbeschikkingen staat welke maximumtarieven voor dit jaar gelden, een uitgebreide toelichting vindt u in de Circulaire verpleging en verzorging CI/17/22c.

Registreren en declareren in 2017

De belangrijkste wijzigingen waren:

 • De prestatie Ketenzorg dementie, die als experiment in een aparte beleidsregel was opgenomen, is als reguliere prestatie ondergebracht in de beleidsregel Verpleging en verzorging.
 • De prestatie Wijkgericht werken is vervallen. Afspraken in het kader van wijkgerichte zorg kunnen voortaan gemaakt worden onder de prestatie Beloning op maat. Hierdoor kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer afspraken op maat maken over de beloning.
 • Voor intensieve kindzorg zijn twee nieuwe prestaties voor verpleegkundige dagopvang en verblijf opgenomen in een aparte beleidsregel. Intensieve kindzorg aan huis kunt u voortaan in rekening brengen volgens de verpleging- en verzorgingregels. 

Een uitgebreide toelichting vindt u in de Circulaire verpleging en verzorging CI/16/21c.

Nieuwsbrief wijkverpleging

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!