Handen op rollator
Beeld: ©ISK

Registreren en declareren wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen brengen hun zorg in rekening op basis van prestaties die wij vaststellen. Voor een aantal prestaties bepalen we maximumtarieven.

Registeren en declareren in 2023

De regels voor de wijkverpleging voor 2023 blijven grotendeels ongewijzigd. De voornaamste aanpassing is die van de Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg (BR/REG-23106). Deze is verduidelijkt zodat de bewoordingen beter aansluiten bij de (gegroeide) praktijk. Daarin dekt de prestatie complexe wondzorg de handelingen van de regiebehandelaar complexe wondzorg voor thuiswonende cliënten.

Registreren en declareren in 2022

In afstemming met de branchepartijen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • consumentvriendelijke prestatiebeschrijvingen;
  • de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg is vervangen door de prestatie Organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht-, en weekendzorg;
  • de prestatie gespecialiseerde verpleging is verhelderd.

In de beleidsregel en de nadere regel van het experiment staat hoe het experiment voor de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging is vormgegeven, met bijzondere aandacht voor de cliëntprofielen. Met deze regelgeving geven we invulling aan ons Advies bekostiging wijkverpleging 2022 uit september 2020.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Nieuwsbrief wijkverpleging

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!