Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij zijn de vergrijzing, de focus op het langer thuis wonen van ouderen en de verschuiving van specialistische zorg naar de thuissituatie. De wijkverpleegkundige komt veel achter de voordeur en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis en de familie. Hij of zij is dus een belangrijke spin in het web in de eerstelijnszorg. Inzet op preventie, samenwerking en werkplezier is daarbij erg belangrijk. 

Waarom een nieuwe bekostiging

De NZa adviseert een bekostiging die meer ruimte biedt voor het organiseren van zorg rond de cliënt én voor samenwerking binnen de wijkverpleging en over de domeinen heen. Inzicht in uitkomsten van zorg en aandacht voor kwaliteit en zorgzwaarte zijn hierbij erg belangrijk. Dit stimuleert zorgverzekeraars en zorgaanbieders om niet te sturen op zorguren, maar op goede uitkomsten voor de cliënt. Daarmee ontstaat maximale ruimte voor het professionele inzicht van de wijkverpleegkundige.

Ook willen we de wijkverpleegkundige helpen bij het inzetten op preventie, innovatie, digitale zorg en zelfredzaamheid. Daarnaast moet de nieuwe bekostiging ruimte bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals het organiseren van onplanbare nachtzorg en herkenbare teams.

Ontwikkeling samen met zorgveld en wetenschap

Voor ons advies over de nieuwe bekostiging hebben we samengewerkt met branchepartijen, vertegenwoordigers van patiënten en met zorgverzekeraars. Voor de inhoudelijke onderbouwing zijn wij het Wetenschappelijk Programma Wijkverpleging (WPW) gestart. Het WPW heeft veel onderzoek gedaan naar kwaliteit van wijkverpleging en naar cliëntprofielen. Het complete onderzoeksrapport ter onderbouwing van de cliëntprofielen is te vinden op onze website.

Schets nieuwe bekostiging op hoofdlijnen

Vanaf 2022 werken we in de sector met een breed toegankelijk nieuw experiment met bekostiging op basis van cliëntprofielen. Hiermee willen we de gewenste inhoudelijke beweging in gang zetten. Daarnaast handhaven we als reguliere bekostiging de huidige prestaties en tarieven. Ook ontwikkelen we nieuwe prestaties voor systeemfuncties die zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en coördinatie van zorg. In de volgende jaren zorgen we voor de geleidelijke sectorbrede overgang naar het registreren, declareren en contracteren op basis van cliëntkenmerken.

Te nemen stappen naar invoering

De komende maanden werken we samen met partijen verder aan de invoering van de nieuwebekostiging per 2022. Via de brancheorganisaties ondersteunen we zorgaanbieders bij het inrichten van de ICT en de interne organisatie. We starten een onderzoekstraject voor verdere verbetering van de cliëntprofielen, zodat we tijdens het experiment kunnen blijven leren en verder ontwikkelen. We bespreken met veldpartijen regelmatig de ontwikkelingen en ervaringen.