Taakherschikking

In het kader van taakherschikking hebben we een aanpassing doorgevoerd in de registratieverplichting van artikel 23 lid 3 van de Regeling medisch-specialistische zorg. Deze verplichting is vanaf 2023 van toepassing:

De zorgactiviteit wordt vastgelegd op de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd. Deze verplichting geldt alleen voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (NR artikel 1 sub dd). Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten.

De regels zijn aangepast op 2 punten:  

  • De registratie van de zorgactiviteit dient op de juiste kwalificatiecode vastgelegd te worden, in plaats van op individuele AGB-code van de zorgverlener;
  • De registratieverplichting geldt per 2023 alleen voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (arts-assistenten uitgezonderd).

Artikel 23 lid 3 zoals opgenomen in de NR/REG-2207a

Artikel 23 lid 3 zoals opgenomen in de NR/REG-2306a
De uitvoerende zorgverlener, dat wil zeggen de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd, legt de zorgactiviteit op zijn eigen AGB-code vast. Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten en zorgverleners die geen eigen AGB-code kunnen aanvragen. De zorgactiviteit wordt vastgelegd op de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd. Deze verplichting geldt alleen voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (NR artikel 1 sub dd). Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten.
Toelichting artikel 23 lid 3 zoals opgenomen in de NR/REG-2207a Toelichting artikel 23 lid 3 zoals opgenomen in de NR/REG-2306a
Een arts-assistent mag een zorgactiviteit op eigen AGB- code vastleggen, maar is hiertoe niet verplicht. De kwalificatiecode bestaat uit 4 cijfers en geeft de bevoegdheden van de beroepsbeoefenaar (type zorgverlener) weer. In de DIS-data is dit het veld ‘uitvoerend specialismecode’ bij het geleverd zorgprofiel. De kwalificatiecode kan geraadpleegd worden in het Vektis register.

Achtergrond bij de totstandkoming van deze regelgeving

Sinds de invoering van integrale bekostiging per 2015 is het voor de medisch-specialistische zorg (msz) al mogelijk om de zorg te registreren op naam van de uitvoerende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De NZa ontving echter signalen dat het niet altijd duidelijk was of dit werd toegepast. Door inzicht te geven wie de zorg levert, wordt duidelijk op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers worden ingezet en welke zorg zij verlenen.

In het kader van het verkrijgen van meer transparantie in taakherschikking werd daarom in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2207a) in artikel 23 lid 3 expliciet opgenomen wie zorg moet vastleggen: ‘de uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert) legt de zorgactiviteit (za) op zijn eigen AGB-code vast (deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten en zorgverleners die geen eigen AGB-code kunnen aanvragen).’ 

Het aanleveren van de gehele AGB-code bleek niet toepasbaar in de aanlevering in de DIS-data. Voor deze praktische toepasbaarheid is aansluitend gekeken naar de optie van de eerste 2 cijfers van de AGB-code. De eerste 2 cijfers van de eigen AGB-code specificeren echter onvoldoende het type zorgverlener en zijn daarnaast ook niet goed geschikt voor de DIS-aanlevering. Daarop is gezocht naar een alternatief waarop het voorstel volgde tot het vastleggen van zorgactiviteiten op de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Dit geldt voor alle beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (arts-assistenten uitgezonderd) werkzaam in de msz. Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten. Voor beroepsbeoefenaren buiten de msz, zoals huisartsen geldt deze verplichting niet. 

Passende zorg en taakherschikking

Taakherschikking draagt bij aan Passende Zorg. Om best practice voorbeelden op het gebied van taakherschikking met het veld te kunnen delen is inzicht nodig in de verdeling van zorglevering door beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren. Daarnaast dragen deze gegevens bij aan de verdere ontwikkeling van beleid rondom taakherschikking. 

De zorgkosten blijven de komende jaren stijgen en de personeelstekorten nemen toe. Om te zorgen dat alle inwoners van Nederland de zorg krijgen die zij nodig hebben, zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars werk moeten maken van het duurzaam organiseren van zorg in de regio. Het verplaatsen van zorg waar mogelijk - bijvoorbeeld door taakherschikking – is daar onderdeel van. Dit sluit geheel aan bij de principes van passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek. 

Deze registratieverplichting helpt ook om andere mogelijkheden zichtbaar te maken. Zijn er patiëntengroepen waar nu nog geen taakherschikkers aan te pas komen, maar waar zij wel van meerwaarde zijn voor de patiënt? Dat inzicht biedt zorgaanbieders kansen om van elkaar te leren. Inzicht in de inzet van taakherschikkers stimuleert bovendien het gesprek hierover bij de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. 

Monitoring

De NZa zal de registratie van zorgactiviteiten door taakherschikkers monitoren via de DIS-aanleveringen. Evaluatie van deze registratie zal gedeeld worden met de betrokken veldpartijen.

Taakherschikking is niet vrijblijvend

Het verplaatsen van zorg is niet vrijblijvend, maar een opdracht aan zorgaanbieders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken af om de groei van zorgkosten te remmen, met behoud van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg.

Taakherschikking is hiervoor een belangrijk middel. Het draagt bij aan doelmatige en kwalitatief goede zorg. Door taken over te dragen aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben medisch specialisten meer tijd voor complexere zorgvragen en wordt een goede samenwerking gestimuleerd. Op die manier leggen we meer focus op de vraag welke zorgprofessional op welk moment de meeste waarde kan toevoegen voor de patiënt.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de pagina vraag en antwoord registreren kwalificatiecode.