Deel van eerdere aanpassing rijbewijskeuringen teruggedraaid

Na veel klachten over de onduidelijkheid van de rekening en de hoogte van de tarieven paste de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs de prestaties voor rijbewijskeuringen aan. Na bezwaar besluit de NZa een deel van de aanpassingen terug te draaien. De aanscherping voor het in rekening brengen van extra tijd voor de voorbereiding en het opstellen van het rapport bij lichte psychiatrische keuringen wordt ongedaan gemaakt. Psychiaters en neurologen mogen deze extra indirecte tijd rekenen voor alle keuringen. De rekening kan hierdoor weer duurder worden. De wijziging gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in.

Beeld: ©ISK

Mogelijkheid voor extra indirecte tijd vervalt

Psychiaters en neurologen konden vanaf 1 januari 2024 door de eerder gemaakte aanscherping alleen nog extra eenheden indirecte tijd in rekening brengen bij het keuren van mensen met de volgende 4 aandoeningen: progressieve neurologische en neuromusculaire ziektebeelden; dementie; persoonlijkheidsstoornissen en bij misbruik van bijvoorbeeld alcohol en drugs. In het bezwaar op de aanpassing is aangegeven dat keuringen niet kostendekkend uitgevoerd kunnen worden zonder een vergoeding voor extra indirecte tijd. De juridische onderbouwing van de eerder gemaakte aanscherping blijkt na herbeoordeling niet stevig genoeg. Dit deel van het bezwaar heeft de NZa om die reden gegrond verklaard.

Meer transparantie en beter passende rekening

De directe tijd is de tijd die een arts nodig heeft om iemand te keuren. Als een arts meer dan 15 minuten besteedt aan een keuring wordt de extra tijd gedeclareerd per 5 minuten, in plaats van 15 minuten. Hierdoor is de hoogte van de rekening meer in lijn met de werkelijk bestede tijd van de keuring én de inspanning van de arts. Ook tegen deze wijziging is bezwaar gemaakt. Dit deel van het bezwaar heeft de NZa ongegrond verklaard. De nieuwe prestatie voor directe tijd wordt hierdoor niet gewijzigd.

Verandering systeem rijbewijskeuringen noodzakelijk

De NZa vindt het belangrijk dat keuringen zo doelmatig mogelijk worden uitgevoerd, waarbij keurend specialisten een passende vergoeding ontvangen. We constateren, mede door dit bezwaar, dat het belang van mensen die gekeurd moeten worden op dit moment niet genoeg kan worden beschermd. Het CBR, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NZa trekken om die reden samen op om te kijken wat er mogelijk is om dit te verbeteren.

CBR:

Het CBR vindt het terugdraaien van de verlaging van de maximumtarieven voor rijbewijskeuringen door een psychiater of neuroloog een fikse tegenvaller voor mensen die voor het behalen of behouden van een rijbewijs afhankelijk zijn van deze keuringen. Het CBR wil graag samen met de NZa, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijken naar mogelijkheden binnen en buiten de huidige wettelijke rolverdeling om de tarieven van rijbewijskeuringen door commerciële aanbieders passend te maken. In de tussentijd hoopt het CBR dat de aanbieders van deze keuringen nog meer gaan inzetten op optimalisatie van de bedrijfsvoering om de keuringen aan te kunnen bieden voor redelijke tarieven onder het NZa-maximumtarief.

Vooraf informeren voorkomt discussies

Keurend specialisten hebben een belangrijke rol in het informeren over de kosten van een keuring. Veel discussies over de in rekening gebrachte tijd kunnen bijvoorbeeld voorkomen worden als mensen vooraf goed zijn geïnformeerd over de kosten van een keuring en zij hun rekening pas na een keuring betalen. In de informatiekaart Wat moet ik in 2024 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de keuringsarts? staan de meest gestelde vragen en antwoorden over de kosten van de keuring door een psychiater of neuroloog.