Rekening rijbewijskeuring duidelijker door aanpassing prestaties

Mensen met een aandoening of beperking kunnen voor hun rijbewijs afhankelijk zijn van een keuring bij een medisch specialist. Zo’n keuring is onverzekerde zorg en daarom betalen mensen hiervoor zelf de kosten. De rekening bestaat uit een basistarief met de mogelijkheid tot een toeslag voor extra bestede tijd. De huidige manier van bekostigen geeft onvoldoende inzicht in hoe de hoogte van de rekening tot stand is gekomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past daarom, in nauwe samenwerking met het CBR, de prestaties voor rijbewijskeuringen aan. De regeling gaat in vanaf 1 januari 2024. Hierdoor wordt de rekening een stuk duidelijker.

Beeld: ©ISK

Prestatie directe tijd opgeknipt

Er komt een nieuwe prestatie voor extra bestede directe tijd. Alle keurend specialisten mogen dit tarief in rekening brengen. De directe tijd is de tijd die de arts besteedt aan het fysiek keuren van de persoon. Nu wordt de directe tijd per kwartier, maximaal 2 keer, in rekening gebracht. Vanaf volgend jaar wordt dat per 5 minuten gedeclareerd met een maximum van 6 keer. Zo wordt de hoogte van de rekening meer in lijn gebracht met de werkelijk bestede tijd van de keuring én de inspanning van de arts. Ook is de hoogte van de rekening zo eenvoudig te controleren; het gaat immers om de tijd dat iemand bij de arts binnen is geweest.

Mogelijkheid indirecte tijd ingeperkt

Op dit moment mogen keurend specialisten indirecte tijd in rekening brengen voor bijvoorbeeld de voorbereiding van de keuring en het opstellen van de rapportage. Psychiaters en neurologen kunnen hiervoor indirecte tijd in rekening brengen. Op basis van input van het CBR kan dit in de nieuwe regelgeving voortaan alleen bij het keuren van mensen met de volgende 4 aandoeningen: progressieve neurologische en neuromusculaire ziektebeelden; dementie; persoonlijkheidsstoornissen en bij verslaving aan bijvoorbeeld alcohol en drugs.

Discussies voorkomen

Zowel de NZa als het CBR ontvangen regelmatig klachten over de kosten van rijbewijskeuringen in relatie tot de tijd die het onderzoek duurde. Met deze nieuwe prestaties willen we ervoor zorgen dat de rekening duidelijker is en ook aantoonbaar passend is bij de geleverde inspanning door de arts. De keurend specialisten hebben een belangrijke rol in het informeren over de te verwachten kosten. Veel discussies kunnen voorkomen worden door mensen vooraf goed te informeren.