Toezicht op het CAK

De NZa houdt toezicht op een deel van de wettelijke taken en regelingen die het CAK uitvoert. Dit doen we op basis van artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Jaarlijks rapporteren wij hierover aan het Ministerie van VWS en aan het Zorginstituut Nederland.

Taken CAK

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook treft het CAK regelingen voor burgers die buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen, zoals mensen die geen zorgverzekering hebben of geen zorgpremie betalen. Het CAK betaalt daarnaast namens de zorgkantoren de zorgaanbieders die langdurige zorg geleverd hebben.

Ons toezicht

Wij kijken naar de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK van de Wlz en de Wmo. Sinds 1 januari 2019 houdt de NZa ook toezicht op de zogenoemde Burgerregelingen die het CAK heeft overgenomen van het Zorginstituut. Hieronder vallen de regelingen voor wanbetalers, onverzekerden en burgers die in het buitenland wonen. Daarnaast controleren we of het CAK de betalingen namens de zorgkantoren goed uitvoert. En we signaleren knelpunten en risico’s. De rode draad daarbij is voor ons: voert het CAK de regelingen rechtmatig uit en levert het CAK maatwerk om burgers te helpen.

Hoe doen we het?

Wij baseren ons onderzoek op de jaarlijkse bestuurlijke verantwoording van het CAK en de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Wij geven het CAK en de externe accountant hiervoor instructies mee. Daarnaast voeren wij jaarlijks één of meer thematische onderzoeken uit. Zo krijgen we inzicht in de factoren die meespelen of het CAK de doelstellingen bereikt die het zichzelf gesteld heeft. Het CAK werkt voortdurend aan de verbetering van de interne organisatie en de dienstverlening aan de burger. Om hierin vaart te houden werken we samen met VWS als andere toezichthouder van het CAK.

Suggesties voor verbeteringen

Heeft u suggesties om de uitvoering van wettelijke taken door het CAK te verbeteren? U kunt die, naast bij het CAK zelf, ook melden bij ons meldpunt. Wij nemen ze mee in ons toezicht. Voor individuele klachten over het CAK kunt u terecht bij De Nationale Ombudsman. Die neemt persoonlijke klachten in behandeling. Wij hebben geen bevoegdheden om individuele klachten af te handelen maar nemen uw melding wel mee in ons toezicht op het CAK. Als u ook bij ons een melding wilt doen dan kan dat bij ons meldpunt.