Onderlinge dienstverlening msz

In de komende jaren moeten er steeds meer afspraken gemaakt worden in de zorg. Dit gaat over wie wat doet in het zorgpad dat een patiënt doorloopt. Dit kan betekenen dat een ziekenhuis niet meer alles zelf doet. Delen van de zorg kan het ziekenhuis samen uitvoeren met één of meerdere andere zorginstellingen. Integrale bekostiging is een instrument om deze samenwerking te stimuleren en de patiënt daarbij centraal te stellen. Onderlinge dienstverlening is een vorm van integrale bekostiging die partijen kunnen inzetten.

Wat is onderlinge dienstverlening in de medisch-specialistische zorg?

Onderlinge dienstverlening vindt plaats in situaties waarin een zorgaanbieder de zorg zelf niet kan verlenen, maar de zorg wel onderdeel is van de beschrijving van een prestatie die de zorgaanbieder uitvoert. De zorgaanbieder kan in deze gevallen andere instellingen vragen een deel van de zorg uit te voeren. De uitvoerende instellingen kunnen het deel van de zorg dat zij verlenen in rekening brengen bij de zorgaanbieder waar de patiënt in behandeling is.

Voordelen van onderlinge dienstverlening 

Externe expertise financieren, bijdragen aan de continuïteit van zorg en onnodige doorverwijzing voorkomen zijn voordelen die onderlinge dienstverlening biedt. Het idee achter de onderlinge dienstverlening is om zo min mogelijk centraal te reguleren. Zo geven we zo veel mogelijk vrijheid aan partijen. Dit biedt ruimte voor maatwerk en kan er snel ingespeeld worden op gewijzigde omstandigheden. Dit maakt onderlinge dienstverlening onze voorkeursvariant binnen de integrale bekostiging. De NZa zal daarom de komende periode de inzet van onderlinge dienstverlening ondersteunen.

Het functioneren van onderlinge dienstverlening

Zorginstellingen ervaren meer administratieve lasten bij onderlinge dienstverlening dan bij de reguliere zorg. Ook ervaren zij afspraken maken met de zorgverzekeraar en met andere zorginstellingen als lastig. Care Effect heeft daarom in opdracht van de NZa onderzocht waarom onderlinge dienstverlening niet altijd goed werkt. Ligt de oorzaak bij de dbc-systematiek of wordt het door iets anders veroorzaakt? En hoe kunnen we de onderlinge dienstverlening verbeteren?

Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten bij het functioneren van de onderlinge dienstverlening naar voren: 

Ontwikkeling van onderlinge dienstverlening 

Om de ervaren knelpunten op te lossen kunnen we als NZa de regels verduidelijken, goede voorbeelden delen én onderzoeken we mogelijkheden voor het maken van handreikingen. 

Zorginstellingen die knelpunten ervaren met onderlinge dienstverlening kunnen zelf ook een aantal stappen ondernemen. In het rapport Onderlinge dienstverlening werken we een aantal oplossingsrichtingen uit. Zorginstellingen kunnen zelf aan de slag met de verbetering van de administratieve organisatie en automatisering van het facturatieproces. Ook kunnen zij zorgverzekeraars beter betrekken bij afspraken over onderlinge dienstverlening. 

Zie voor meer informatie: