Zorgspecifieke concentratietoets

Wilt u als zorgaanbieder fuseren, is er sprake van een overname of wenst u een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen? Dan is hiervoor in veel gevallen goedkeuring van de NZa nodig. Dit is het geval als u, of het concern waartoe u behoort, met tenminste 50 personen zorg verleent in Nederland. Het gaat dan om zorghandelingen op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet BIG. De NZa toetst via de zorgspecifieke concentratietoets of het concentratieproces zorgvuldig is doorlopen en of de normen voor cruciale zorg in gevaar komen.

Monitor in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 1 januari 2023 is de Algemene Maatregel van Bestuur verlopen die regelt dat de omzetdrempels voor het concentratietoezicht in de zorg op grond van de Mededingingswet tijdelijk werden verlaagd (Stb. 2017, 503). In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) monitort de NZa op grond van artikel 32 Wmg het effect van het wegvallen van de verlaagde omzetdrempels voor het concentratietoezicht op grond van de Mededingingswet, zie hiervoor de Kamerbrief over monitor effect vervallen verlaagde omzetdrempels zorg. Hiervoor vragen wij om aan te geven of de concentratie onder de verlaagde omzetdrempels zou vallen en om ter onderbouwing de meest recente jaarrekeningen van de betrokken organisaties mee te sturen bij de aanvraag. Zie ook onderdeel 1.3, onder g, in het aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier voorgenomen concentratie

Voor uw aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie dient u het aanvraagformulier in te vullen. De Toelichting op het aanvraagformulier helpt u bij het invullen hiervan. Controleer eerst of u beschikt over alle relevante informatie en documentatie ter onderbouwing van uw aanvraag. In het aanvraagformulier vindt u verdere instructies voor het indienen van de aanvraag.

Sinds 1 juli 2022 is ons beleid op enkele punten gewijzigd. Hier vindt u het nieuwe Aanvraagformulier

Bent u zorgaanbieder en twijfelt u of u een goedkeuringsaanvraag bij de NZa moet indienen? Neem dan contact op met ons via info@nza.nl o.v.v. team zorgspecifieke concentratietoets. Dan nemen zij contact met u op.

Wat hebben wij nodig?

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende documenten en informatie nodig:

  • De stukken waarop de geplande transactie is gebaseerd. U kunt denken aan een overeenkomst en/of notariële documenten. Ook concepten kunnen voldoende zijn, wanneer deze concreet genoeg zijn. Wanneer er opschortende voorwaarden op de transactie van toepassing zijn moet bij het indienen van de aanvraag duidelijk zijn wat de status is van deze opschortende voorwaarden en dat deze de transactie redelijkerwijs niet (langer) in de weg zullen staan.
  • Goedkeuring van de relevante toezichthoudende organen binnen de onderneming (indien van toepassing).
  • Een voldoende uitgedacht beeld van de veranderingen die zullen plaatsvinden ten aanzien van de zorgverlening en de ondersteunende diensten, en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Belangrijk is dat partijen laten zien dat zij zich zorgvuldig hebben voorbereid, zodat de concentratie en de geplande veranderingen de continuïteit en toegankelijkheid van de zorgverlening niet in de weg staan.
  • Financiële documentatie waardoor een reëel beeld kan worden gevormd van de financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie op de middellange termijn (vijf jaar na effectuering).
  • Cliënten en personeel van de direct betrokken organisatie(s) moeten altijd gehoord worden over een voorgenomen concentratie, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun adviserende rol te vervullen. Documentatie waaruit de betrokkenheid van cliënten en personeel blijkt, dient daarom te worden overlegd. Indien partijen de cliëntenraad en/of ondernemingsraad betrekken bij de voorgenomen concentratie, dan dienen hierbij de (wettelijke) procedures zoals volgt uit relevante wetgeving aangehouden te worden.
  • Goedkeuring van andere stakeholders met een goedkeuringsrecht (indien van toepassing) en/of een weergave van het betrekken van overige belangrijke stakeholders.  

Voldoet u aan bovenstaande punten? Klik dan hier voor het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratietoets en de Toelichting op het aanvraagformulier