Beleid en regels Toezicht

De NZa is toezichthouder op de naleving van bepalingen in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een deel van deze bepalingen zijn nader geconcretiseerd in nadere regels. Een deel van deze regelingen is vastgesteld door de NZa, in de vorm van sectorspecifieke regels en niet–sectorspecifieke regels.

Uitoefenen toezichtbevoegdheden

Met betrekking tot de uitoefening van haar toezichtbevoegdheden heeft de NZa enkele beleidsregels vastgesteld. Verder heeft de NZa richtsnoeren en  handvatten opgesteld die invulling geven aan de (wettelijke) regels voor partijen. De NZa heeft in een mandaatregeling opgesteld op welke manier de haar toegekende bevoegdheden (waaronder toezicht- en handhavingsbevoegdheden) zijn gedelegeerd en gemandateerd.

Wetten en regels

Wij geven hier een overzicht van de genoemde wetten, regels en beleidsdocumenten.

Beleidsregels

Nadere regels 

Overige documenten

Registreren en declareren per zorgsector

Actuele regels voor een specifieke zorgsector vindt u op de pagina Zorgsectoren > Registeren en declareren. Bent u net gestart als zorgaanbieder of medewerker in de zorg? Ga dan naar de pagina 'Onze regelgeving in vogelvlucht'.