Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het wordt vaak ingezet naast de behandeling van de aandoening en is gericht op het voorkómen en verlichten van lijden. Deze zorg kent verschillende vormen, waarvan terminale palliatieve zorg het meest bekend is. Op dit moment is er nog niet voor elke vorm van palliatieve zorg een passende financiering.  

Kwaliteitseisen

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan uniforme kwaliteitseisen voor palliatieve zorg. In 2017 is het Kwaliteitskader  gerealiseerd. Dit Kwaliteitskader sluit aan op de principes van passende zorg. Ook is er onderzoek gedaan naar kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg. In 2021 volgde het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII) 2021-2026 met als belangrijkste ambitie: de juiste palliatieve zorg op de juiste plek, het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is verantwoordelijk voor de uitvoer van NPPZII.

Bekostiging

Goede palliatieve zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven en voorkomt niet-passende zorg. Als NZa kijken we hoe de bekostiging kan bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ervan. In de visie ‘Bekostiging palliatieve zorg’ van de NZa concluderen wij dat het voor zorgaanbieders eenvoudiger moet worden om samen palliatieve zorg te organiseren. De huidige bekostiging sluit onvoldoende aan bij het sector- en domeinoverstijgende karakter van palliatieve zorg. Dit maakt transmurale en multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners en centrale coördinatie moeilijk. Andere vormen van bekostiging zijn nodig voor een toekomstgerichte passende bekostiging. De NZa zet hiervoor experimenten op. Ook ontwikkelen we regioanalyses waarin palliatieve zorg een plek krijgt, om zo inzicht te krijgen in de populatie en het zorggebruik.

Meer lezen of een vraag stellen?

Indien u vragen heeft over de bekostiging van de palliatieve zorg, neem dan contact met ons op via pz@nza.nl.