Andere toezichtstaken van de NZa

Op 1 januari 2022 traden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking. De Awtza regelt aspecten die voortkomen uit de invoering van de Wtza. De Awtza regelt ook dat de NZa er een aantal toezichttaken bij heeft gekregen. Naast de aanlevering van de jaarverantwoording houdt de NZa toezicht op transparantie van de financiële bedrijfsvoering, het verbod op winstoogmerk en de voorwaarden voor het aantrekken van derivaten.

Hoe houdt de NZa toezicht op deze taken?

De NZa houdt datagedreven en risicogestuurd toezicht. Door databronnen zoals de openbare jaarverantwoordingen krijgt de NZa zicht op risico’s op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering. Daarnaast kan de NZa in actie komen als wij een melding hebben ontvangen. Waar nodig doen wij vervolgens verdiepend onderzoek naar aard en oorzaak van de geconstateerde overtreding.

De NZa handhaaft ook als dat nodig is, bijvoorbeeld met een last onder dwangsom. Bij zeer ernstige overtredingen kunnen wij een bestuurlijke boete opleggen of het CIBG vragen de vergunning van een zorgaanbieder in te trekken. Per 1 januari 2022 is een overtreding op het gebied van de transparante financiële bedrijfsvoering of jaarverantwoording bovendien een economisch delict. In dat geval kan de NZa met het OM overleggen of het delict via het strafrecht moet worden aangepakt.

Meer weten over het toezicht

Als u een vraag heeft over het toezicht door de NZa, dan kunt u deze stellen in een e-mail aan info@nza.nl.  Als u al een brief van ons heeft ontvangen, vermeld dan het kenmerk van deze brief als onderwerp.