Versterking regionale samenwerking nodig voor zorg kwetsbare patiënt thuis

Kwetsbare patiënten die thuis wonen, ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Om tot passende zorg te komen voor deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire samenwerking centraler te organiseren en afspraken onderling steviger te omschrijven. Dit zorgt ervoor dat de toegang tot zorg voor kwetsbare patiënten thuis geborgd wordt. De bekostiging moet hier goed op aansluiten. 

Beeld: ©SSK

Vastleggen regioplannen

De zorgvraag stijgt maar het aanbod wordt steeds schaarser. Ook is er sprake van een personeelstekort en een hoog ziekteverzuim in de zorgsector. Dit vraagt om een bredere kijk op zorg. De NZa ziet dat vooral de samenhang van de eerstelijnszorg nu sterk afhankelijk is van de manier waarop deze regionaal of lokaal is georganiseerd. Daarmee is deze zorg niet overal gelijk. Geen van de individuele aanbieders is nu verantwoordelijk voor een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare patiënten thuis. Deze vrijblijvendheid moet verdwijnen. De NZa verwacht van partijen dat zij op regionaal niveau tot een concreet plan komen om de zorg aan kwetsbare patiënten thuis beter te organiseren. In dit plan moet duidelijk omschreven worden hoe de knelpunten worden aangepakt en wie de verantwoordelijkheid heeft.

Aanvullende bekostiging

Zorgaanbieders worden nu vaak vergoed op basis van patiëntgebonden contacten of trajecten. Voor samenhang in de zorg rond kwetsbare patiënten thuis is afstemming en coördinatie tussen de verschillende domeinen essentieel. Om dit verder te stimuleren adviseert de NZa aanvullende bekostiging voor individuele aanbieders en op het niveau van samenwerkingsverbanden. 

Integraal Zorgakkoord

Binnen het Integraal Zorgakkoord wordt gewerkt aan een toekomstvisie op de eerstelijnszorg. Wij vinden het essentieel dat de zorg passend wordt georganiseerd. Ook wanneer het gaat om de zorgketen rondom kwetsbare patiënten. Alleen zo kan de toegang tot deze zorg overal gegarandeerd worden, ook in de toekomst. Dit advies kijkt buiten de bestaande schotten om en is sterk in lijn met de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De overheidspartijen werken gezamenlijk aan oplossingen die schotten overstijgen mogelijk te maken.

Wilt u meer informatie over onze visie op de eerstelijnszorg? Lees dan ons artikel 'Van ego naar eco in de eerstelijnszorg’