Kostprijsonderzoek huisartsenzorg

In 2023 startte de NZa een kostprijsonderzoek om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. De nieuwe tarieven zullen dan ingaan per januari 2025. De NZa doet onderzoek over het jaar 2022, het meest actuele afgeronde kalenderjaar. De gegevensverzameling en controle wordt gedaan door onderzoeksbureau Sira Consulting.

Maximumtarieven en vrije tarieven in de huisartsenzorg 

Voor een deel van de huisartsenzorg stelt de NZa maximumtarieven vast. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschrijftarief en om consulten. Voor een deel van de huisartsenzorg zijn de tarieven vrij, zoals voor de gecontracteerde ketenzorg, resultaatbeloning en zorgvernieuwing. Voor deze zorg leggen zorgverzekeraars en huisartsen afspraken over de tarieven vast in hun contracten.

Periodiek kostprijsonderzoek

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. De NZa voert dan ook periodiek kostprijsonderzoek uit om de (maximum-)tarieven in de verschillende zorgsectoren te herijken. Het vorige kostprijsonderzoek huisartsenzorg vond plaats in 2016 en 2017 en leidde tot herijkte tarieven per 2018. In de tussenliggende periode zijn de maximumtarieven jaarlijks verhoogd op basis van de prijsindexeringscijfers.

Onderzoeksjaar 2022

De NZa moet haar tarieven goed kunnen onderbouwen. Als gevolg van de invloed van COVID-19 op de huisartsenzorg was het niet mogelijk een representatief kostprijsonderzoek uit te voeren over de jaren 2020 en 2021. De huisartsenzorg is bovendien een sector die sterk in ontwikkeling is, waardoor we in afstemming met partijen ook 2019 geen goed onderzoeksjaar vonden. Daarom kiezen wij er voor om 2022 als onderzoeksjaar te gebruiken. 

Deelname kostprijsonderzoek

Als uw huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum geselecteerd is om deel te nemen aan het onderzoek, ontvangt u een informatieverzoek van de NZa. Zolang u geen informatieverzoek heeft ontvangen, hoeft u niet mee te doen aan het onderzoek. 

Wij beseffen dat dit onderzoek tijd van u vraagt. Uw medewerking is voor ons én voor u en uw beroepsgroep van groot belang om passende tarieven vast te kunnen stellen. Wij bedanken u dan ook alvast voor uw tijd en moeite.

Heeft u vragen over het invullen van de vragenlijst? Dan kunt u bij Sira Consulting terecht met vragen. Op de website voor het kostprijsonderzoek huisartsenzorg van Sira vindt u alle benodigde informatie. Zij bieden veelgestelde vragen en antwoorden en handleidingen. U kunt ook een webinar terugkijken waarin het onderzoek wordt toegelicht. Heeft u toch nog aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Sira Consulting.

Planning kostenonderzoek huisartsen

Meer informatie

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit kostenonderzoek via deze webpagina en de nieuwsbrief huisartsenzorg. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@nza.nl of stuur een Whatsapp-bericht naar 088 – 770 8 770.