Integrale bekostiging geboortezorg

In een aantal regio’s maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars inmiddels afspraken over integrale bekostiging van geboortezorg. Dit kan aan de hand van de Beleidsregel integrale geboortezorg (BR/REG-23130) of met behulp van de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158). 

Bij integrale bekostiging kunnen zorgaanbieders samenwerken en afspraken maken zodat de kwaliteit van zorg voor moeder en kind verbeterd wordt. Integrale bekostiging bestaat naast monodisciplinaire bekostiging van eerstelijns verloskundige zorg, uit tweedelijns verloskunde en kraamzorg. 

Regio’s die dat willen en er klaar voor zijn kunnen overstappen naar integrale bekostiging. Daarvoor kunnen ze afspraken maken met zorgverzekeraars.

Waarom integrale bekostiging?

De integrale bekostiging moet drempels in de bekostiging wegnemen die samenwerking tussen de eerstelijn (verloskundigen en kraamverzorgenden) en tweedelijn (gynaecologen) bemoeilijken. Uit talloze rapporten blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse geboortezorg voor verbetering vatbaar is. Sleutel voor verbetering is steeds: samenwerking tussen de eerste en de tweedelijn. De NZa vindt de kwaliteit van de geboortezorg van essentieel belang. De zorgstandaard voor geboortezorg is een integrale standaard voor alle aanbieders in de geboortezorg die voorschrijft dat alle partijen nauw samen moeten werken. Daarom willen we dat, naast de monodisciplinaire bekostiging van de verloskunde, ook dat het mogelijk is om de zorg voor moeder en (het ongeboren) kind integraal te bekostigen.

Tweesporenbeleid

We merken dat over integrale bekostiging van geboortezorg nogal wat misverstanden bestaan. Per januari 2023 geldt het tweesporenbeleid voor de bekostiging van geboortezorg. Dat betekent dat de integrale bekostiging een aanvulling is op de huidige bekostiging waarmee organisaties waar gynaecologen, kraamverzorgenden en verloskundigen al nauw samenwerken, door kunnen gaan met het integraal bekostigen van zorg. Maar verloskundigenpraktijken kunnen dus ook gewoon nog zelfstandig hun zorg leveren en declareren in de eerstelijn. Dat blijft zo.

Tegelijkertijd onderzoeken we samen met brancheorganisaties van aanbieders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten op welke manier we de huidige bekostiging kunnen doorontwikkelen om deze meer passend te maken voor integrale geboortezorg.

Aanpassing eerder advies NZa: monodisciplinaire bekostiging ook na 2028 mogelijk

Dit is de uitkomst van gesprekken met partijen in de geboortezorg en wijkt af van wat we in september 2020 in ons Advies toekomst bekostiging integrale geboortezorg adviseerden. Wij horen in deze gesprekken alle zorgen van partijen en zetten daarom in op een tweesporenbeleid. Daarin blijft ook na 2028 voor zelfstandige (verloskundigen)praktijken een passende bekostiging bestaan.

Keuzevrijheid in de geboortezorg blijft altijd

Er verandert niets in de mate van keuzevrijheid van zwangeren. Een zwangere mag altijd en op ieder moment kiezen voor een (andere) verloskundigenpraktijk, de plek van de bevalling en kraamzorgorganisatie. Ook de eerstelijnsverloskundige zorg blijft gewoon bestaan en thuisbevallen blijft gewoon mogelijk.

Hierbij maakt het niet uit of een zwangere kiest voor zorg bij een aanbieder die werkt met monodisciplinaire of integrale prestaties. Passende zorg houdt in dat iedere zwangere de zorg die bij haar past en dichtbij huis ontvangt. De NZa vindt daarom verloskundige zorg in de eerstelijn onmisbaar voor goede geboortezorg.

Meer weten?

Bekijk dan hieronder onze video over integrale geboortezorg. Of beluister de podcast over de integrale bekostiging van het Verloskundig Baken

(Beeldtitel: Integrale geboortezorg. Een dokter krijgt telefoon:)

RUSTIGE MUZIEK

INEKE: Amphia Ziekenhuis, polikliniek verloskunde, met Ineke.
MONIQUE: Met Monique, verloskundige.
Dag Ineke, mevrouw Romein komt dadelijk bij jou.
Ik wil graag eventjes overleggen.
Zullen we even samen het dossier openen?
MONIQUE: Mevrouw heeft aangegeven bij mij op het spreekuur dat ze graag thuis wil bevallen.

(De vrouw komt eraan.)

MONIQUE KLERKX: Integrale geboortezorg is een vergaande vorm van samenwerking tussen de eerstelijns verloskundige, de kraamzorgorganisaties de vakgroep gynaecologie en het ziekenhuis.
INEKE: Eerst eens even contact maken met de baby.

(De dokter duwt zachtjes op de bolle buik.)

MONIQUE: En we willen de schotten die vroeger bestonden tussen onze beroepsgroepen, willen we weghalen.
Het doel van die integrale geboortezorg is dat we de kwaliteit van de geboortezorg verhogen.
We zetten de cliënt en haar partner centraal.
INEKE: Nou, die zit mooi vast in het bekken.
MONIQUE: Een hele grote stap die we de afgelopen maanden hebben gezet is de overgang naar één integraal dossier.
Dus zowel de verloskundige, als de gynaecoloog, als het ziekenhuis werkt vanuit hetzelfde dossier.
VROUW: Hai, goeiemorgen. Lotte Visser, gynaecoloog.
En wat was je plan, waar wilde je graag gaan bevallen?
Mijn plan was om thuis te bevallen.
LOTTE: Thuis? Nou, ik denk dat dat zeker dus ook nog mogelijk is.
Dus mijn voorstel zou zijn dat we de verloskundige even bellen en kijken of dat die misschien thuis de vliezen zou kunnen breken.
Want als ik zelf spreekuur doe en ik leg de cliënt uit dat ik sinds kort in het dossier werk dan zegt de cliënt: Wat fijn dat ik maar één keer mijn verhaal hoef te vertellen.
Wat geeft dit een veilig gevoel dat ik dit... dat er één dossier is.
En dat geeft mij natuurlijk ook vleugels als zorgverlener, ja.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG