Wet open overheid

Iedereen kan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Eisen Woo-verzoek

Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar. Zo publiceert de NZa al haar regelgeving en besluiten op het online platform PUC. Toch hoeft niet alle informatie openbaar gemaakt te worden, daarop zijn uitzonderingen in de wet. Met een Woo-verzoek kan iemand vragen om bepaalde overheidsinformatie alsnog openbaar te maken. Een Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

  • in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd en waar het bestuursorgaan over beschikt;
  • de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor de NZa niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaarheid informatie

Als de NZa informatie met een Woo-besluit openbaar maakt, dan moet die voor iedereen beschikbaar zijn. Op dat moment publiceren we het betreffende besluit met bijbehorende documenten op ons documentenplatform en doen we van de openbaarmaking melding aan verzoeker en belanghebbende(n).

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt een Woo-verzoek indienen per post of per e-mail bij de NZa. De contactgegevens zijn:

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017

3502 GA,  Utrecht

E-mail: woo@nza.nl