Jaarverantwoording

Een integere en professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor de continuïteit van zorg en rechtmatige besteding van zorggeld. De overheid stelt daarom eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.  Een van de eisen is het openbaar maken van de jaarverantwoording.  Vanaf 2022 houdt de NZa toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording.

Openbaarmaking jaarverantwoording

Zorgaanbieders moeten de jaarverantwoording over boekjaar 2022 vóór 1 juni 2023 openbaar maken*). Uitstel aanvragen is niet meer mogelijk, dit kon tot en met 31 maart 2023. Verzoeken tot uitstel kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

De NZa controleert na 1 juni 2023 of u de jaarverantwoording openbaar gemaakt heeft. Als dit niet zo is, nemen wij contact met u op. U kunt dan uw zienswijze geven. De NZa beoordeelt uw zienswijze en bepaalt daarna of er een sanctie moet volgen. 

*) Voor veel zorgaanbieders die dit jaar voor het eerst een jaarverantwoording openbaar maken, geldt een aangepaste uiterste aanleverdatum. Zij mogen hun jaarverantwoording uiterlijk op 30 december 2023 aanleveren. Het CIBG publiceerde hierover een nieuwsbericht.  

Speciale handreikingen en webinar

Voor veel zorgaanbieders is de openbare jaarverantwoording nieuw. Om de aanlevering gemakkelijker te maken, heeft de NZa samen met AAG speciale handreikingen ontwikkeld. Hierin vertellen we welke gegevens u precies aanlevert en hoe u deze gegevens gemakkelijk kunt achterhalen. Er zijn handreikingen voor verschillende rechtsvormen:

In webinars op 16 februari en 30 maart nemen we u bovendien mee in de verantwoording. U kunt deze webinars terugkijken, de presentatie downloaden en de antwoorden op gestelde vragen lezen.

Nieuwe beleidsregel

Vanaf boekjaar 2022 geldt een nieuwe beleidsregel handhaving openbaarmaking jaarverantwoording. Ons toezicht op de openbaarmaking staat hierin beschreven. 

Meer informatie en contact

U vindt meer informatie over de jaarverantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Heeft u nog vragen, kijk dan eens bij het overzicht van vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u contact opnemen met het CIBG

Andere toezichtstaken van de NZa

Op 1 januari 2022 traden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking. De Awtza regelt aspecten die voortkomen uit de invoering van de Wtza. De Awtza regelt ook dat de NZa er een aantal toezichttaken bij heeft gekregen. Naast de aanlevering van de jaarverantwoording houdt de NZa toezicht op transparantie van de financiële bedrijfsvoering, het verbod op winstoogmerk en de voorwaarden voor het aantrekken van derivaten.

Hoe houdt de NZa toezicht op deze taken?

De NZa houdt datagedreven en risicogestuurd toezicht. Door databronnen zoals de maatschappelijke jaarverantwoordingen krijgt de NZa zicht op risico’s op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering. Daarnaast kan de NZa in actie komen als wij een melding hebben ontvangen. Waar nodig doen wij vervolgens verdiepend onderzoek naar aard en oorzaak van de geconstateerde overtreding.

De NZa handhaaft ook als dat nodig is, bijvoorbeeld met een last onder dwangsom. Bij zeer ernstige overtredingen kunnen wij een bestuurlijke boete opleggen of het CIBG vragen de vergunning van een zorgaanbieder in te trekken. Per 1 januari 2022 is een overtreding op het gebied van de transparante financiële bedrijfsvoering of jaarverantwoording bovendien een economisch delict. In dat geval kan de NZa met het OM overleggen of het delict via het strafrecht moet worden aangepakt.

Meer weten over het toezicht

Als u een vraag heeft over het toezicht door de NZa, dan kunt u deze stellen in een e-mail aan info@nza.nl.  Als u al een brief van ons heeft ontvangen, vermeld dan het kenmerk van deze brief als onderwerp.