Jaarverantwoording

Een integere en professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor de continuïteit en toegankelijkheid van zorg en rechtmatige besteding van zorggeld. De overheid stelt daarom eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.  Een van de eisen is het openbaar maken van de jaarverantwoording.  Vanaf 2022 houdt de NZa toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording.

Openbare jaarverantwoording

Met de openbare jaarverantwoording geeft een zorgaanbieder inzicht in hoe hij gemeenschappelijk zorggeld besteedt. Ook is hij transparant over zijn financiële bedrijfsvoering. Het openbare gedeelte van de verantwoording kan gebruikt worden door bijvoorbeeld interne toezichthouders, cliëntenraden en journalisten. Een deel van de informatie is vanwege bedrijfsgevoeligheid alleen toegankelijk voor externe toezichthouders zoals de NZa.   

Verschillende doelgroepen

De jaarverantwoording moet jaarlijks vóór 1 juni volgend op het boekjaar openbaar gemaakt zijn. Dit geldt vanaf boekjaar 2022 voor zorgaanbieders die:

  • al onder de WTZi verplicht waren de jaarverantwoording openbaar te maken, of
  • in 2022 zijn gestart met het verlenen van zorg, of
  • in 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarom in 2022 een nieuw KVK-nummer hebben gekregen, of
  • een combinatie-instelling zijn.

Pauze voor nieuwe doelgroep bestaande zorgaanbieders

Zorgaanbieders die voor 2022 al zorg verleenden en voor wie de openbare jaarverantwoording nieuw is, hoeven over de boekjaren 2022 en 2023 geen openbare jaarverantwoording af te leggen. Het CIBG publiceerde hierover een nieuwsbericht

Zorg vanuit Provincie- en Gemeentewet

Zorgaanbieders die zorg verlenen die valt onder de Provinciewet of Gemeentewet maken hun jaarverantwoording openbaar vóór 15 juli van het kalenderjaar dat volgt op het te verantwoorden boekjaar.

Uitzonderingsgronden

Een aantal categorieën van zorgaanbieders is uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht. Deze categorieën staan beschreven in het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

Meer informatie over de verschillende doelgroepen en vereisten per doelgroep vindt u op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Toezicht op de jaarverantwoording

De NZa controleert of u de jaarverantwoording tijdig, volledig en juist openbaar maakt. Als dit niet zo is, nemen wij contact met u op. In de Beleidsregel handhaving openbaarmaking jaarverantwoording staat ons toezicht op de openbaarmaking beschreven. 

Meer informatie en contact

U vindt meer informatie over de jaarverantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Heeft u nog vragen, kijk dan eens bij het overzicht van vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u contact opnemen met het CIBG