Op hoeveel uren zorg heeft een cliënt recht?

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht op zorg, maar hier worden geen uren aan verbonden.

De beschrijvingen van de zorgprofielen staan in de Regeling langdurige zorg, bijlage A. Iedere cliënt heeft een zzp. Het zzp zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. In het zzp staat niet welke zorg en ondersteuning de cliënt precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en de cliënt en staat omschreven in het zorgplan. Het is aan de zorginstelling om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en er voldoende uren besteed worden aan zorgverlening.

Sinds 2018 zijn de tarieven in de langdurige zorg volledig integraal. De integrale tarieven voor vpt en zzp zijn te vinden in onze Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 (BR/REG-19121d). In Bijlage 3 bij de Beleidsregel BR/REG-19121d zijn de kosten wel uitgesplitst voor loon, materieel, NHC, NIC en (voor enkele prestaties) kapitaallasten.

De integrale tarieven voor mpt zijn te vinden in onze Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 (BR/REG-19120a). In Bijlage 2 bij de Beleidsregel BR/REG-19120a zijn de kosten wel uitgesplitst voor loon, materieel, NHC, NIC en (voor enkele prestaties) kapitaallasten.