Hoe zijn de regels voor het passantenconsult gewijzigd ten opzichte van 2018?

Tot en met 2018 gold voor het passantentarief de voorwaarde ‘dat een consult voor een passant niet in rekening mag worden gebracht indien de betreffende patiënt woonachtig is in de vestigingsgemeente van de huisarts.

Deze voorwaarde was opgenomen om te voorkomen dat een patiënt zou zijn ingeschreven bij een huisarts en structureel zorg afnam bij een andere huisarts.

Per 2019 is deze voorwaarde geschrapt. Het leidende principe is nu dat e zorg in eerste instantie moet worden verleend door de eigen huisarts. Daarnaast gelden nog steeds de criteria dat er sprake is van incidentele en acute zorg.