Hoe kan ik thuiszorgtechnologie declareren en wat is het tarief?

Overeenkomst met zorgverzekeraar over aantal uur voor thuiszorgtechnologie

Onder thuiszorgtechnologie verstaan we zorg op afstand aan een patiënt, die op digitale wijze wordt ondersteund/gerealiseerd en waarbij sprake is van het automatiseren van verpleegkundige handelingen, dan wel contact door middel van een signaal, uitwisseling van meetgegevens en/of conversatie. De zorg op afstand ligt op het vlak van de zorgvormen verpleging en/of persoonlijke verzorging. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een smart glass, apps, beeldschermcommunicatie, farmaceutische telezorg, etc.

De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder stellen samen de contractvoorwaarden op waar thuiszorgtechnologie aan moet voldoen. Voor directe contacttijd die nodig is voor de thuiszorgtechnologie, kunnen de reguliere prestaties verpleging en persoonlijke verzorging gedeclareerd worden tegen het afgesproken tarief, zoals gespecificeerd in de Beleidsregel verpleging en verzorging. Het is niet de bedoeling dat deze directe contacttijd gedeclareerd wordt, middels de prestatie thuiszorgtechnologie. De inzet van een deskundige die op afstand meekijkt mag wel onder de prestatie thuiszorgtechnologie vallen.

Er mag voor het gebruik van de thuiszorgtechnologie (naast de reguliere prestaties verpleging en persoonlijke verzorging) maximaal 6,5 uur per maand per patiënt tegen maximaal het afgesproken tarief voor verpleging en/of persoonlijke verzorging worden gedeclareerd op de hiertoe bestemde prestatie ‘thuiszorgtechnologie’. Het moet te allen tijde om Zvw-zorg gaan.

Deze specificatie kunt u terugvinden in Artikel 5.7 van de Regeling verpleging en verzorging (NR/REG-2407).

Tarieven thuiszorgtechnologie

Omdat de thuiszorgtechnologie gedeclareerd kan worden met de hierboven genoemde prestaties, kunnen hiervoor ook de gestelde tarieven gebruikt worden. Deze kunt u terugvinden in de Prestatie- en tariefbeschikking verpleging en verzorging (TB/REG-24619-01).