Hoe wordt het MDO vergoed?

Valt de instelling onder het Kwaliteitsstatuut sectie III? Dan is er geen aparte prestatie voor het multidisciplinair overleg (MDO). Het is verdisconteerd in het tarief. 

Zorgaanbieders die onder sectie II van het Kwaliteitsstatuut vallen en die met een andere zorgverlener over een patiënt overleggen, kunnen een intercollegiaal overleg registreren en declareren. De precieze voorwaarden staan in de beleidsregel van de NZa.