Aan wie moet de eerstelijnsdiagnostiek worden gedeclareerd bij patiënten met een Wlz-indicatie?

Als er sprake is van een Wlz-indicatie inclusief behandeling wordt de eerstelijnsdiagnostiek uit de Wlz bekostigd. De Wlz-behandelaar moet dan wel de eerstelijnsdiagnostiek hebben aangevraagd. Het ziekenhuis kan de declaratie indienen bij de Wlz-zorginstelling.
Als er sprake is van een Wlz-indicatie exclusief behandeling, dan valt de eerstelijnsdiagnostiek buiten de Wlz. De eerstelijnsdiagnostiek valt in dit geval in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het ziekenhuis kan de declaratie indienen bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Meer informatie

In onze Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 (BR/REG-20124b) kunt u in artikel 14 alle zorgzwaartepakketten (zzp's) terugvinden. Er bestaat een onderscheid tussen zzp's inclusief behandeling en zzp's exclusief behandeling. Op de Wlz-indicatie die een patiënt van het CIZ ontvangt staat aangegeven in welk zzp hij/zij valt en of het gaat om een indicatie in- of exclusief behandeling.

Als er sprake is van een indicatie met verblijf inclusief behandeling, dan valt onder andere 'de geneeskundige zorg van specifieke aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening' onder de Wlz (meer informatie is te vinden in het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland). Daarnaast worden verschillende vormen van aanvullende zorg (huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg e.d.) via de Wlz bekostigd als er sprake is van een indicatie inclusief behandeling. Op de pagina Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling in het Wlz-kompas van het Zorginstituut staat het volgende beschreven over eerstelijnsdiagnostiek:
'Als een Wlz-behandelaar onderzoek aanvraagt, bijvoorbeeld een ECG, laboratoriumonderzoek of radiologisch onderzoek, valt dit onder de Wlz. Dat geldt ongeacht de reden waarom een Wlz-indicatie is gegeven.'