Volgende stap in nieuwe bekostiging wijkverpleging

Tijdens een kick-off bijeenkomst op 25 januari kwamen een tiental aanbieders in de wijkverpleging bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen om de volgende stap te zetten in de nieuwe bekostiging. Samen met wijkverpleegkundigen en veldpartijen V&VN, ZorgthuisNL, Actiz, PFN en Zorgverzekeraars Nederland werkt de NZa aan deze nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. Dit doen we om te zorgen dat ook in de toekomst passende zorg thuis beschikbaar blijft. Tijdens de kick-off gingen we met elkaar in gesprek over de ervaringen tot nu toe. En hoe te komen tot een bekostiging die goed aansluit op de praktijk.

Beeld: ©NZa

Leren van elkaar

Wijkverpleegkundigen kunnen sinds dit jaar cliëntprofielen registeren, die een onderdeel vormen van de nieuwe manier van bekostigen. Tijdens de kick-off werd dit besproken. Wie is er al begonnen met de registratie van de cliëntprofielen? Hoe gaat dat tot nu toe? Hoe kunnen organisaties leren van onderlinge praktijkvariatie? En hoe kunnen we samen verder verbeteren? Thema’s als de professionalisering van de wijkverpleegkunde en standaardisatie van informatie staan hierbij centraal. De draagkracht en draaglast van de cliënt en de kennis van de wijkverpleegkundige zijn een fundamenteel onderdeel geworden. De draagkracht en draaglast profielen bieden eenheid van taal en geven inzicht in de opbouw van de cliëntenpopulatie. Hierdoor wordt een beter gesprek over uitkomsten van zorg tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder mogelijk.

Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Directeur Regulering Johan Rijneveld trapte de bijeenkomst af. Hij sprak onder andere over de roep uit de sector om de geleverde uren zorg minder belangrijk te maken en de zorginhoud belangrijker. De nieuwe bekostiging draagt daaraan bij. Met de draagkracht en draaglast profielen van de cliënt beogen we om meer ruimte te geven om te sturen op eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. De NZa lichtte toe hoe het model hierachter tot stand is gekomen. Daar waar de huidige bekostiging wijkverpleging benadert als een optelsom van losse taken, streeft de nieuwe bekostiging meer ruimte en vrijheid na om naar professioneel inzicht en vanuit de eigen regie van de cliënt te handelen. Chief Nursing Officer Vanessa Schroer en directeur Innovatie en Transformatie Maarten van Rixtel van Sensire onderschreven tijdens hun presentatie hoe het draagkracht en draaglast denken bijdraagt aan een transformatie van zorg. “Het doorontwikkelen van de wijkverpleging gaat niet alleen over de bekostiging, maar ook over professionalisering van de zorg en standaardisatie van het proces˝, aldus Maarten van Rixtel. 

Doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging

Na deze inspirerende kick-off bijeenkomst gaan we samen met de verschillende partijen en wijkverpleegkundigen aan de slag met het verbeteren van de nieuwe bekostiging. De vragenlijsten worden bijvoorbeeld compacter gemaakt en het is belangrijk dat partijen zelf uniforme interventies en uitkomsten ontwikkelen die passen bij de praktijk. Ook blijven we in gesprek tijdens bijeenkomsten en blijven we de draagkracht en draaglast data analyseren. De inbreng en ideeën worden gebundeld en verwerkt in een voorstel voor de aanpassing van het nieuwe bekostigingsmodel.