Consumentenbond jaagt patiënten onnodig angst aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt rechtmatig gegevens uit in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor het zorgprestatiemodel. Dit doen wij zodat de sector inzicht krijgt in hoeveel zorg bepaalde groepen patiënten nodig hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onze werkwijze goedgekeurd. De gegevens die wij ontvangen, zijn gepseudonimiseerd en niet herleidbaar naar patiënten. De Consumentenbond heeft vandaag in een bericht ten onrechte aangegeven dat de consument niet is geïnformeerd en dat er een risico is dat data van individuele patiënten op straat komt te liggen. De Consumentenbond jaagt patiënten onnodig angst aan met hun bericht.

Beeld: ©ISK

Rechtmatige uitvraag

Cliëntenbelangenorganisaties, beroepsverenigingen, de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben het zorgprestatiemodel ontwikkeld om iets te doen aan de lange wachttijden. De zorgvraagtypering is onlosmakelijk verbonden met dit nieuwe bekostigingsmodel. Om deze zorgvraagtypering verder te ontwikkelen, vraagt de NZa eenmalig de gegevens op van de HoNOS+vragenlijst die behandelaren invullen voor of tijdens de behandeling. De gegevens die de NZa ontvangt, komen binnen zónder persoonsgegevens: dus zonder naam, adres, geboortedatum enz. De gegevens worden na 2 jaar verwijderd. Juist om te garanderen dat de privacy van patiënten goed geregeld is, hebben we de uitvraag voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft deze goedgekeurd. Lees hier meer over in het nieuwsbericht 'Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz'

Informeren patiënten

Mochten patiënten er desalniettemin moeite mee hebben dat hun gepseudonimiseerde gegevens met de NZa worden gedeeld, dan is er een opt-out mogelijkheid. Vanaf maart 2022 hebben we zorgaanbieders en brancheorganisaties actief hierover geïnformeerd. Dit is via meerdere kanalen gebeurd, onder meer in een informatiekaart, gesprekken en nieuwsbrieven. In deze gesprekken hebben we afgesproken dat zorgaanbieders zelf hun patiënten informeren. Met MIND hebben we gewerkt aan een patiëntenfolder om patiënten te informeren en hen op de mogelijkheid te wijzen een privacyverklaring te tekenen. Omdat deze folder te lang op zich liet wachten heeft de NZa zelf, met hulp van een gespecialiseerd communicatiebureau, een patiëntenfolder opgesteld zodat ggz-praktijken hun patiënten goed kunnen informeren. 

Inzicht is nodig

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn al jaren te lang. Vooral mensen met een complexe zorgvraag moeten te lang wachten op ggz. De afgelopen jaren is te weinig resultaat geboekt op het terugdringen van de wachttijden. Dit moet veranderen zodat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Om te zorgen dat complexe zorg beter betaald wordt, is het belangrijk dat de sector beter zicht krijgt op de zorgvraag van patiënten. Via de zorgvraagtypering brengen we dit in kaart. Graag hadden we dit van tevoren met de Consumentenbond willen bespreken. Uiteraard staan staan we nog steeds open voor een gesprek om verder te spreken over hun zorgen.