Actie nodig om regeling meerzorg toekomstbestendig te houden

In de gehandicaptenzorg stijgt het aantal cliënten dat gebruikmaakt van meerzorg sinds 2015. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland maken zich zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze regeling en hebben onderzoek gedaan naar deze groep cliënten. Het is belangrijk om de meerzorg toekomstbestendig te houden. Deze regeling maakt maatwerk mogelijk en is belangrijk voor het organiseren van een passend aanbod voor de meest complexe cliënt. De onderzoeksresultaten staan in een nieuwe informatiekaart. De resultaten bevatten aanknopingspunten voor de NZa en het Zorginstituut om met veldpartijen op zoek te gaan naar oplossingen.

Beeld: ©ISK

Inzicht in stijging cliënten en uitgaven

De NZa en het Zorginstituut onderzochten het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg dat meerzorg ontving tussen 2019 en 2021. Per jaar is een stijging te zien van bijna 700 cliënten. De meeste cliënten komen uit de deelsector verstandelijk gehandicapten en hebben een VG7 indicatie. Opvallend is dat een kwart van de nieuw ingestroomde cliënten ontvangt binnen één jaar meerzorg. De uitgaven voor meerzorg waren in 2021 ruim 412 miljoen euro. Dit is een stijging van 28% ten opzichte van 2019. De gemiddelde uitgaven voor meerzorg blijven per cliënt ongeveer gelijk.

Meer duiding nodig en actie

Deze sterke groei aan cliënten vraagt voortdurende aandacht en waar mogelijk actie van het veld. De NZa en het ZIN willen met deze cijfers en bevindingen het gesprek aangaan met veldpartijen om deze cijfers verder te duiden en te verklaren. Deze gesprekken en de eventuele aanbevelingen die daaruit voortkomen, zullen nader onderzocht en/of gepubliceerd worden.

Toekomstbestendige meerzorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt het zorgprofiel hoeveel zorg verwacht mag en geleverd zal worden. In de meeste gevallen is dat voldoende maar als de zorgvraag sterk afwijkt kan er extra financiering worden aangevraagd. Het zorgkantoor toetst of aan de voorwaarden wordt voldaan. Cliënten die meer dan 25% meer zorg nodig hebben dan het best passende zorgprofiel, kunnen aanspraak maken op de meerzorgregeling. Denk aan cliënten met een meervoudige beperking of zeer moeilijk te behandelen gedragsproblematiek.